Επιλογή Σελίδας

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/5/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορίζεται η 24/5/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα η 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Ι3Ο7ΛΕ-ΚΑΖ

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012642621 2023-05-210

και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 193196