Επιλογή Σελίδας

Έργα Interreg

ΔΙΚΤΥΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Αντιπεριφέρεια Λευκάδας) στο πλαίσιο της πράξης «AI SMART» οργανώνει συνάντηση την Τρίτη 10 Οκτώβρη στις 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Λευκάδας (Διοικητήριο) με τίτλο «ΔΙΚΤΥΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Εκδηλώσεις του έργου «AETHER» στη Ζάκυνθο και στον Τάραντα – Οι Φρουροί της Θάλασσας

Εκδηλώσεις του έργου «AETHER» στη Ζάκυνθο και στον Τάραντα Η μάχη κατά της ρύπανσης από τα πλαστικά αποκτά Ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από τις εκδηλώσεις με τίτλο «Οι Φρουροί της Θάλασσας». Στις 16 Σεπτεμβρίου 2023, οι πολίτες στον Τάραντα και στη Ζάκυνθο μπαίνουν στην... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPROVING WATER MANAGEMENT AND SUPPLY INFRASTRUCTURE VIA SMART TECHNOLOGIES, POLICIES AND TOOLS, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “SAVE WATER”, INTERREG IPA CBC II PROGRAMME GREECE-ALBANIA 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5033050 KAI Κ.Ε 2018ΕΠ52260019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διαβάστε Περισσότερα
Ανδρέας Κτενάς: «Έξυπνες τεχνολογίες με το κύρος του ΟΤΕ στο Τουριστικό Καταφύγιο του Νυδρίου» – Υπογράφηκε Σύμβαση 260.000 ευρώ για smart λύσεις

Ανδρέας Κτενάς: «Έξυπνες τεχνολογίες με το κύρος του ΟΤΕ στο Τουριστικό Καταφύγιο του Νυδρίου» – Υπογράφηκε Σύμβαση 260.000 ευρώ για smart λύσεις

Στην εγκατάσταση προηγμένων ψηφιακών λύσεων ύψους 258.143,95 ευρώ προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς υπογράφηκε (26/7/2023) η Σύμβαση του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού... Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στην οδό Επτανήσου Δήμου Κέρκυρας» στο πλαίσιο της Πράξης “WASTE RREACT” του Διασυνοριακού Προγράμματος «Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 198552 (doc) espd-request-v2 (xml) Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΟ «AETHER»

Η θαλάσσια ρύπανση είναι μια από τις βασικότερες απειλές που δέχεται το θαλάσσιο οικοσύστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η πίεση που ασκείται στο παράκτιο φυσικό περιβάλλον επιδεινώνεται εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και της κλιματικής αλλαγής,... Διαβάστε Περισσότερα

Πρακτικό επιτροπής τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων μετά από συνέντευξη

Σχετικά με την υπ· αριθμ. 132-026/14-02-2023 Απόφαση της Οικονομικής Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΑΔΑ:6ΨΟ77ΛΕ-ΦΜΕ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (1) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ενός (1) ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ενός (1) ΠΕ Οικονομικού και δύο (2) ΠΕ Θετικών ή Νομικών ή... Διαβάστε Περισσότερα
Π.Ε. Λευκάδας: Τοποθετείται νέα στέγη στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Παλαιά Πόλη – Με ταχείς ρυθμούς το έργο που υλοποιείται μέσω της πράξης TACTICAL TOURISM του Interreg Ελλάδα-Αλβανία

Π.Ε. Λευκάδας: Τοποθετείται νέα στέγη στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Παλαιά Πόλη – Με ταχείς ρυθμούς το έργο που υλοποιείται μέσω της πράξης TACTICAL TOURISM του Interreg Ελλάδα-Αλβανία

ε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο της παλαιάς αποθήκης της Π.Ε. Λευκάδας στην Παλαιά Πόλη. Οι εργασίες εξελίσσονται κανονικά και ήδη έχει ολοκληρωθεί η στατική ενίσχυση του κτιρίου (θεμελίωση, κολώνες, δοκάρια, περιμετρικοί τοίχοι), η... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, άνω των ορίων, για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΧΏΡΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ ΠΟΛΥΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΌΜΟΡΟ ΟΙΚΌΠΕΔΟ για Πολιτιστικές, Εκπαιδευτικές, Κοινωνικές Δράσεις», προϋπολογισμού 403.225,81€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), της πράξης «TheRout_Net, MIS 5041731, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GRIT 2014-20» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Greece-Italy 2014-2020” (ΣΑΕΠ322/6), με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση την τιμή

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΧΨ7ΛΕ-Χ33 Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012778610 22023-05-30 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 194237... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων, για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΛΕΥΚΆΔΑΣ της Πράξης με Ακρωνύμιο TACTICAL TOURISM – TArgeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historiCAL, cultural and natural assets encouraging TOYRISM, in the entire GR – AL cross‐border area» με Κωδικό ΟΠΣ 5031782 στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα‐Αλβανία 2014‐2020 συνολικού προϋπολογισμού 68.520,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης ην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/5/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών ορίζεται η 24/5/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα η 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η... Διαβάστε Περισσότερα