Επιλογή Σελίδας

Έργα Interreg

Προμήθεια εξοπλισμού – Μουσικά Όργανα και Έπιπλα- για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο

Ανοικτός  Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  κάτω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ  με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού – Μουσικά Όργανα και Έπιπλα- για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries... Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

 Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας: Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των παραδοτέων 3.5.2, 3.5.3 και 4.5.1 της Πράξης AETHER

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης για την υλοποίηση των παραδοτέων 3.5.2, 3.5.3 και 4.5.1 της Πράξης «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «AETHER»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας για το έργο «AETHER», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης τριάντα τριών χιλιάδων... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών του έργου: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Συνεργατικού Χώρου – Κόμβου Δικτύωσης (Hub) για Δημιουργικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών του έργου: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη, Οργάνωση και Λειτουργία του Συνεργατικού Χώρου – Κόμβου Δικτύωσης (Hub) για Δημιουργικές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση της Πράξης... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – IΤΑΛΙΑ 2014 – 2020».

  Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 2: Προβολή και Διάχυση (WP2: Project Communication & Dissemination) του  Έργου «CREATIVE@HUBS», στο πλαίσιο του Προγράμματος... Διαβάστε Περισσότερα

CIAK: Προώθηση των Ιονίων Νήσων μέσω πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα

Ακρωνύμιο CIAK Όνομα Έργου Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema Συνολικός Π/Υ Euro 888.796,70 Διάρκεια  Ημερομηνία έναρξης: 16/04/2018Τελική ημερομηνία: 15/04/2020 Εταίροι LB Apulia Film Commission... Διαβάστε Περισσότερα