Επιλογή Σελίδας

Εμπόριο

ΑΠΟΦΑΣΗ κατακύρωσης των ΟΡΙΣΤΙΚΏΝ ΠΙΝΆΚΩΝ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ των ΥΠΟΨΗΦΊΩΝ συμμετεχόντων της αριθμ. 30373/4549/05-04-2024 (ΑΔΑ:6ΙΑ37ΛΕ-Σ4Χ) προκήρυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τη χορήγηση είκοσι πέντε (25) νέων αδειών & θέσεων ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ ΠΩΛΗΤΉ και είκοσι πέντε (25) νέων αδειών & θέσεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΑ ΠΩΛΗΤΉ στην ΛΑΪΚΉ ΑΓΟΡΆ του Δήμου Λευκάδας.

Η Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΦΤΘ7ΛΕ-3ΟΗ Διαβάστε Περισσότερα