Ενημέρωση για τους κατόχους άδειας άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους κατόχους άδειας άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011, ήτοι τους κατόχους άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα:

• του Π.Δ. 112/2012 (της επαγγελματικής δραστηριότητας του τεχνικού υδραυλικών εγκαταστάσεων), ή του Π.Δ. 113/2012 (της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων), ή

• του Π.Δ. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 17Ης . 9. 2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 79601/13855/05-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ21Ο7ΛΕ-452) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ    17Ης . 9. 2020    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. . . . αναλυτικά ⇒

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 144.765,65€ (πλέον Φ.Π.Α.)».

 

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,  Π/Υ: 144.765,65€ (πλέον Φ.Π.Α.)».

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 93506

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: (ΑΔΑ: 9Ω637ΛΕ-0ΗΡ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ( ΑΔΑΜ 20PROC007606114 2020-11-06)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ( ΑΔΑΜ 20PROC007606211 2020-11-06)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 17ΗΣ.9.2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 17ΗΣ.9.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση (υπόδειγμα) . . . αναλυτικά ⇒

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2 2020

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 103-ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 106-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΝ.

. . . αναλυτικά ⇒

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Π/Υ: 400.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 93233

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 90Λ47ΛΕ-ΛΧΤ (ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007534214 2020-10-23 (ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 20PROC007534403 2020-10-23 (ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. . . . αναλυτικά ⇒

«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2020-2021»