Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020.

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χαρτιού , γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2020. περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων», και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζάκυνθος, 22 Μαΐου 2020

Αρ. Πρωτ. : OIK 33829/6008

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων», και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης. περισσότερα . . .

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ΠΕ Κτηνιάτρου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (4) περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020”

Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 89964

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΨ6Α7ΛΕ-ΧΙΙ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006693084/12-05-2020

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006693257/12-05-2020

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΤΟΜΩΝ

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ “ΞΙΦΙΤΑ”, ΣΚΟΥΡΤΗ”,“ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ” ΚΑΙ “ΣΜΠΟΡΑ” ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ “ΞΙΦΙΤΑ”, ΣΚΟΥΡΤΗ”,“ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ” ΚΑΙ “ΣΜΠΟΡΑ” ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Π/Υ: 350.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 89765

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9Π7Κ7ΛΕ-ΥΕΦ(ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20PROC006622747 2020-04-28 (ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 20PROC006622816 2020-04-28 (ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020».

Π/Υ: 350.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 87865

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Ω3Ο07ΛΕ-Θ3Ε (ΑΔΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 20PROC006600114 2020-04-22 (ΑΔΑΜ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 20PROC006600240 2020-04-22 (ΑΔΑΜ)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .