Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για τα έτη 2021-2022»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (49.997,18 . . . αναλυτικά ⇒

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2020-2021 . . . αναλυτικά ⇒

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης Τεχνικής Υπηρεσίας: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης Τεχνικής Υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προεκτιμώμενης Αξίας: 49.600,00€ (με το Φ.Π.Α.). . . . αναλυτικά ⇒

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης μελέτης: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ»

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης μελέτης: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ», Προεκτιμώμενης Αμοιβής: 73.186,96€ (με το Φ.Π.Α.).

 Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 . . . αναλυτικά ⇒

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου Μυοκτονίας στην ΠΕ Ζακύνθου για το έτος 2021 με προϋπολογισμό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου Μυοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος 2021 με προϋπολογισμό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

. . . αναλυτικά ⇒

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014- 2020».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο» στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014- 2020».

. . . αναλυτικά ⇒

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                        Ζάκυνθος 05.05.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                                                                Αρ πρωτ: οικ. 32886/5626
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. . . . αναλυτικά ⇒

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για τα έτη 2021, 2022, 2023

 

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για τα έτη 2021, 2022, 2023

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022-2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2021-2020-2023 ΚΗΜΔΗΣ
. . . αναλυτικά ⇒

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτων 2021-2022-2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

 

Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσµών µε τη µέθοδο της παγιδοθεσίας µε παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτων 2021-2022-2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

 

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022-2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021-202-2023 ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΗΜΔΗΣ
. . . αναλυτικά ⇒