Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2020-2021

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                  Ζάκυνθος, 28 Ιουλίου 2020
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                      Αρ. Πρωτ. : Οικ 54104/9434
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης.

Παρακαλούμε για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα σας του παρόντος με τα στοιχεία δημόσιας σύμβασης έργου, στα πλαίσια του άρθρου 221 παρ. περισσότερα . . .

Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2020 της Π.Ε. Ζακύνθου.

Ηλεκτρονικος Διαγωνισμός μεσω ΕΣΗΔΗΣ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ”

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ”

Π/Υ: 800.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 90596

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΖΡΥ7ΛΕ-ΩΨΙ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 20PROC006973253

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC006973660

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013». ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 46458/8145/02-07-2020 πράξη επιβολής προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ζάκυνθος 06.07.2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                        Αρ. πρωτ: οικ. 47300/8281
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. περισσότερα . . .

Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Επαναπροκηρύσσει Διαδικασία Απευθείας Διαπραγμάτευσης

 Για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου .

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παραλαβή – μεταφορά – παράδοση εγγράφων και δεμάτων  από και προς το εσωτερικό  , για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως  31/12/2020 για την κάλυψη του ποσού έως 3800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. (για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
(για όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020). περισσότερα . . .