ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ATANASOVA ANIELA περισσότερα . . .

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ περισσότερα . . .

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

 

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

 

Π/Υ:  300.000.00€ (με το Φ.Π.Α.).

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :  85581

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  6Ο1Υ7ΛΕ-9ΑΧ( ΑΔΑ)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:  19PROC005757744 ( ΑΔΑΜ)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  19PROC005757298 ( ΑΔΑΜ)

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη)  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

94Ο97ΛΕ-ΧΔ2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ περισσότερα . . .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου. περισσότερα . . .

Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

«Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ έτους 2019», της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Π/Υ: 30.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ & ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019-2020» και ανακοίνωση
διενέργειας Κλήρωσης

 

Δημοσίευση (3)_signed περισσότερα . . .

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Καθαρισμός τάφρων εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

Δημοσίευση στοιχείων δημόσιας σύμβασης έργου: «Καθαρισμός τάφρων εθνικού
και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου» και ανακοίνωση διενέργειας Κλήρωσης

 

Δημοσίευση (2)_signed περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΙΜ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΒΟΥΤΟΣ περισσότερα . . .

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά Σωματεία, που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πολιτιστικούς Συλλόγους και Αθλητικά
Σωματεία, που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  περισσότερα . . .