ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ (13) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ «ΑΘΗΝΑ» ΚΑΙ «ΜΠΑΛΛΟΣ»

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων των κατωτέρω κατηγοριών εκπαίδευσης και ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος, ήτοι μέχρι τις 15-6-2022, για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες) «ΑΘΗΝΑ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» που εκδηλώθηκαν από 7 έως 16-10- 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση (υπόδειγμα) . . . αναλυτικά ⇒

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της  Aντιπεριφερειας Ευρωπαικών Προγραμμάτων

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την Μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της  Aντιπεριφερειας Ευρωπαικών Προγραμμάτων

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΩΔΥΟ7ΛΕ-9ΛΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ       –       ΘΕΜΑ: ΔΑΠΑΝΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΜΑ: ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ . . . αναλυτικά ⇒

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια Τόνερ εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προμήθεια Τόνερ εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΚΗΜΔΗΣ . . . αναλυτικά ⇒

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

Π/Υ: 1.400.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 183930

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 18-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ. . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης για τη διεξαγωγή του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων για τη χορήγηση των αδειών των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ. Α΄143) για το τρίτο τετράμηνο του 2021, ΠΕ Ζακύνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ζάκυνθος , 15-10-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 81266/14080
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Σοφία Θεοδόση
Τηλέφωνο: 2695360355
e-mail: stheodosi@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση πρόσκλησης για τη διεξαγωγή του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους των εξετάσεων για τη χορήγηση των αδειών των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011 . . . αναλυτικά ⇒

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος 12.10.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                 Αρ πρωτ: οικ.80584/13953
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. . . . αναλυτικά ⇒

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ζάκυνθος 08.10.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                     Αρ πρωτ:  οικ. 79481/13746
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών συναφών υλικών (CPV 30197643-5 και CPV 30192700-8) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ ετησίως από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης , μέχρι του ποσού των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΝΕΡ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια Τόνερ εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΚΕΣΥ ετησίως από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης , μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) . . . αναλυτικά ⇒