ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος 7/9/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                            Αριθ. Πρωτ.: οικ. 70126/12168
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ.Κώδικας : 29100 Ζακύνθου
Πληροφορίες : Δημ.Βερτζάγιας
Τηλέφωνο : 2695360337,
2695360343
FAX : 2695045333

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022. . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσιοποίηση αιτήσεων για αλλαγή επωνυμίας και ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, ΠΕ Ζακύνθου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ζάκυνθος: 07-09-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ. 15949/2736
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Ι. Θεοδόση
Τηλέφωνο: 2695360360
Email: iouliateo@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση αιτήσεων για αλλαγή επωνυμίας και ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου. . . . αναλυτικά ⇒

Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ζάκυνθος 1/9/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                                Αριθμ.πρωτ: οικ 68527/11886
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 29100 Ζάκυνθος
Τηλέφωνο : 26953-60343
Fax : 26950-49192
Εmail : vertzagias@pin.gov.gr
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. . . . αναλυτικά ⇒

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

 

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου:

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182544

Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : Ψ3ΔΝ7ΛΕ-Κ86. . . . αναλυτικά ⇒

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης Παροχής Τεχνικής Υπηρεσίας: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμός : 49.600,00€ (με το Φ.Π.Α.).

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης Παροχής Τεχνικής Υπηρεσίας:
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Προϋπολογισμός : 49.600,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟX 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟX 2/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ANAKOIΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ ΣΟΧ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021 – ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
2. Το ΠΔ 80/2016(ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.»
3. Το Ν .4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016)περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και των τροποποιησεων αυτού με τις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021 . . . αναλυτικά ⇒

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΟΥ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΟΥ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΟΥ (Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ) . . . αναλυτικά ⇒