Επιλογή Σελίδας

Διαδικασίες Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μεταφορές & Επικοινωνίες

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (χωρίς εξετάσεις)

Δικαίωμα απόκτησης έχουν οι πολίτες άνω των 18 ετών που κατέχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και είναι κάτοχοι ενός από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

Δίπλωμα ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού του ΕΜΠ ή ισότιμης πολυτεχνικής σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Πτυχίο Φυσικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αλλοδαπής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής.
Πτυχίο Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών του τ. Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ( ΣΜΑ ), ειδικότητας τηλ/νιών – ηλεκτρονικών.
Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: «δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας».
Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (με εξετάσεις)

Προϋποθέσεις:

Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε και ηλικία άνω των 18 ετών.
Κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένης από το κράτος ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών.
Κατοχή αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄.
Πενταετής υπηρεσία σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια κατασκευής , επισκευής και συντήρησης συσκευών ή εγκαταστάσεων ασυρμάτου Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών ή Ιδιωτικών επιχειρήσεων εν γένει.
Επιτυχής εξέταση ενδιαφερομένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου ανώτερης σχολής ηλεκτρονικών αναγνωρισμένης από το κράτος.
Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β”.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: «δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας».
Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β (χωρίς εξετάσεις)

Προϋποθέσεις:

Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και ηλικία άνω των 18 ετών.
Κατοχή πτυχίου αναγνωρισμένης από το κράτος Ανώτερης σχολής Ηλεκτρονικών, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ και ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου πτυχίου μιας εκ των προαναφερόμενων σχολών.
Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: «δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ σε άλλη υπηρεσία της χώρας».
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη με εξετάσεις ή άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτη (χωρίς εξετάσεις)


Προϋποθέσεις:

Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και ηλικία 18 ετών και άνω ( 16 ετών και άνω προκειμένου για άδεια βοηθού Ραδιοτεχνίτη ).
Κατοχή διπλώματος αναγνωρισμένης από το κράτος μέσης σχολής ηλεκτρονικών ή στρατιωτικής σχολής ραδιοτεχνίας ή αναγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών ραδιοτεχνίας-τηλεοράσεων και συναφών ειδικοτήτων τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ΤΕΣ ( ειδικότητας ‘‘ Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης ’’ ) ή ΤΕΕ Α΄ κύκλου σπουδών για τις ειδικότητες ‘‘ Hλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων ’’ και ‘‘ Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών ’’ ή του τμήματος ειδίκευσης ‘‘ Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ’’ του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ( ΕΠΛ ) ή ΤΕΛ και ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας ‘‘ Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ’’, ‘‘ Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ’’, ‘‘ Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών ’’, ‘‘ Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών ’’ ή κάτοχος ισότιμου ως προς τους προηγούμενους τίτλους σπουδών ( σύμφωνα με το ΒΔ 510/71 και το ΠΔ 258/2003 ).
Επιτυχής εξέταση ενδιαφερομένου όπου χρειάζεται ( προκειμένου για Ραδιοτεχνίτη ).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών.
Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: «δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη ή βοηθού Ραδιοτεχνίτη σε άλλη Υπηρεσία της χώρας».
Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη (χωρίς εξετάσεις)


Προϋποθέσεις:

Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε. και ηλικία 18 ετών και άνω.
Κατοχή:
Διπλώματος επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΙΕΚ ) του Ν 2009/92 των ειδικοτήτων ‘‘Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων’’, ‘‘Ηλεκτρονικός οπτικο-ηλεκτρο-ακουστικών συστημάτων’’, ‘‘Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας’’, ‘‘Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων’’, ‘‘Τεχνικός συναρμολόγησης ηλεκτρονικών μικροσυσκευών’’, ‘‘Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιών’’ και άλλων συναφών ειδικοτήτων του ηλεκτρονικού τομέα.
Πτυχίου τεχνικού ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΠΛ (Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου) ή κατοχή ισοτίμου τίτλου σπουδών με την προϋπόθεση προϋπηρεσίας να έχουν συμπληρώσει 200 ημερομίσθια εργαζόμενοι ως βοηθοί Ραδιοτεχνίτες.
Πτυχίου ΤΕΛ και ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών των ειδικοτήτων ‘‘Ηλεκτρονικός Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού’’, ‘‘Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων’’ που μετονομάστηκε σε ‘‘Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων’’, ‘‘Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών’’, ‘‘Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών’’, ή κατοχή ισοτίμου τίτλου σπουδών με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει 400 ημερομίσθια εργαζόμενοι ως βοηθοί Ραδιοτεχνίτες.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου πτυχίου ή απολυτηρίου ή βεβαίωσης εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών.
Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως βοηθός ραδιοτεχνίτη (όπου απαιτείται), θεωρημένη από τον επόπτη εργασίας ( Η περιγραφή των εργασιών που απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σχετική με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και των συναφών με αυτά ηλεκτρονικών συσκευών ).
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: «δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω υποβάλει δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη σε άλλη Υπηρεσία της χώρας».
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων (Έλληνες υπήκοοι)


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Α. Τεχνίτες που έχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών:

(Η προϋπηρεσία, σε όμοια εργασία, καθορίζεται σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία οκταετία).

Αίτηση.
Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ από Δ.Ο.Υ.
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες ( τύπου ταυτότητας ).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: – ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) “στρατολογία των Ελλήνων”) -δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία για τη χορήγηση βεβαίωσης ορθής αναγγελίας Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας για προϋπηρεσία εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος – τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας
Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου σχολής.
Πιστοποιητικό εργασίας (υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας – το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργοδότη.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας συνεργείου.

Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Β. Εκμεταλλευτές ή συνεκμεταλλευτές συνεργείων που έχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών:

(Η προϋπηρεσία, σε όμοια εργασία, καθορίζεται σύμφωνα με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν και πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία οκταετία).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) και επιπλέον:

Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων.
Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων.

Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Γ. Τεχνίτες που δεν έχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών:

(Πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) ετών η οποία πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 ) και επιπλέον:

Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον 100 ώρες επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.

Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Δ. Εκμεταλλευτές ή συνεκμεταλλευτές συνεργείων που δεν έχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών:

(Πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ ( 8 ) ετών η οποία πρέπει να έχει διανυθεί μέσα στην τελευταία δεκαπενταετία).
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ) και επιπλέον:

Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ότι έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από την εκμετάλλευση συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων.
Βεβαίωση του οικείου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, ότι αποδεδειγμένα έχουν εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες επισκευές αυτοκινήτων.
Βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης, αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει για τουλάχιστον 100 ώρες επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.

Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΚΕΚ ) για την περιβαλλοντική διαχείριση του Φανοποιείου ή του Βαφείου.

Ε. Τεχνίτες συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων (ΠΔ 66/2010):

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά μία εκ των εξής υφιστάμενων αδειών Α.Ε.:

Μηχανοτεχνίτη,
Ηλεκτροτεχνίτη,
Τεχνίτη συσκευών υγραερίου,
Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων,
Διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ) και επιπλέον:

Αντίγραφο μία εκ των παραπάνω αδειών άσκησης επαγγέλματος.
Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή ( ΚΕΚ ή ΑΕΙ ) και η λήψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού, με βάση το άρθρο 10 του Ν 3897/2010.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων (Ξένοι υπήκοοι)


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση στην οποία θα δηλώνονται όλα τα στοιχεία της άδειας παραμονής στην Ελλάδα.
Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής.
Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες ( τύπου ταυτότητας ).
Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ από Δ.Ο.Υ.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιμίας με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο.
Πιστοποιητικό Εργασίας που συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Το πιστοποιητικό αυτό αν έχει εκδοθεί σε χώρα – μέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της αρμόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του, άλλως πρέπει να είναι επικυρωμένο από Ελληνική Προξενική Αρχή, Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει σαφώς να προκύπτει ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

Για τους Φανοποιούς και τους Βαφείς, θα προσκομίζεται και πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Ασφαλιστική ενημερότητα από το αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Παράβολο 23,50 ΕΥΡΩ.
Φωτοτυπία ανανεωμένης άδειας οδήγησης.
Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες ( εάν είναι άδεια παλαιού τύπου ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκ. (στεγασμένου) & πλυντηρίου-λιπαντηρίου


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Παράβολο Δ.Ο.Υ. 18,00 ΕΥΡΩ για μονώροφο σταθμό και 29,50 ΕΥΡΩ για πολυώροφο σε εμπρόθεσμη αίτηση ή 29,50 ΕΥΡΩ και 59,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα για εκπρόθεσμη αίτηση. Για πλυντήριο-λιπαντήριο τα παράβολα είναι 18,00 ΕΥΡΩ για εμπρόθεσμη αίτηση και 29,50 ΕΥΡΩ για εκπρόθεσμη.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του εκμεταλλευτή ότι « ουδεμία αλλαγή επήλθε στον σταθμό και την γύρω περιοχή ».
Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του σταθμού – πλυντηρίου – λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφόσον ο σταθμός συμπεριλαμβάνει πλυντήριο-λιπαντήριο, αντλίες υγρών καυσίμων ή έχει περισσότερες των 200 θέσεων στάθμευσης).

Η νέα άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει και πάλι για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί εκ νέου, αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..………………………………………………….» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Ανανέωση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Παράβολο Δ.Ο.Υ. 29,50 ΕΥΡΩ.
Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 του εκμεταλλευτή ότι « ουδεμία αλλαγή επήλθε στον σταθμό και την γύρω περιοχή ».
Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων.

Η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται, αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά .

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..…………………………………………………..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Ανανέωση άδειας οδήγησης


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτών.
Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων: Παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
Αίτηση εκτύπωσης.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Ανανέωση άδειας ραδιοερασιτέχνη


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Παράβολο ΔΟΥ 26,00 ΕΥΡΩ για την εμπρόθεσμη ανανέωση (ΚΑΕ 3741) και 35 ΕΥΡΩ για την εκπρόθεσμη (ΚΑΕ 3741).
Η προς ανανέωση άδεια ραδιοερασιτέχνη ( πρωτότυπη ).
Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το μόνιμο χώρο εγκατάστασης του σταθμού βάσης, εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου και απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη ), δήλωση του μόνιμου χώρου εγκατάστασης του σταθμού.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία το νωρίτερο μέχρι και έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της άδειας.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Ανανέωση άδειας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης μετατροπή ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Επίσημο αντίγραφο καταστατικού για τις ομόρρυθμες ( ΟΕ ) και ετερόρρυθμες ( ΕΕ ) εταιρείες και ΦΕΚ για τις ανώνυμες ( ΑΕ ) και Περιορισμένης Ευθύνης ( ΕΠΕ ) εταιρείες.
Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ, στην οποία να προκύπτει η αλλαγή μορφής της επιχείρησης και ότι οι εργασίες της, συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την έναρξή τους.
Άδεια κυκλοφορίας.
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του αυτοκινήτου.
Παράβολο Τραπέζης αξίας 75,00 ΕΥΡΩ.
Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ.
Για τα καινούργια αυτοκίνητα που δεν έχουν προγραμματιστεί για ΚΤΕΟ, πρακτικό επιθεώρησης για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και υπεύθυνες δηλώσεις για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
Στην πίσω σελίδα της δήλωσης αυτής, θα αποτυπώνεται το ίχνος του χαραγμένου αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου.

Σχετική Νομοθεσία:

ΝΔ 49/66 ( ΦΕΚ 294/τΑ/68 ).
Απόφαση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 3/5360/5705 ( ΦΕΚ 316/370 ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής απώλειας ή φθοράς


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. ότι η άδεια οδήγησης του, δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας / μέλους της Ε.Ε., δ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ. Εάν η άδεια έχει απωλεσθεί ή κλαπεί προσκομίζεται παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα για πρώτη φορά και 60,00 ΕΥΡΩ για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π.
Στην περίπτωση που ζητείται αντίγραφο αδείας λόγω φθοράς, παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
Αίτηση εκτύπωσης.
Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει θα προσκομίζονται και: α) Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις ( αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ]. β) Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που η απώλεια της άδειας οδήγησης οφείλεται σε κλοπή οχήματος, ή σε μερική κλοπή οχήματος ( διάρρηξη ), ή σε καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, αποδεδειγμένα από έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή πυροσβεστικής, δεν απαιτείται, η προσκόμιση του παραβόλου των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, της παραγράφου 4 των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας λόγω απώλειας, φθοράς, κλοπής


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/ 86 με κείμενο: «έχω χάσει – μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ………………………….. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ και αυτή δεν παρακρατείται από καμιά Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή».

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης ερασιτεχνινκής επαγγελματικής ή μοτοσυκλέτας σε κοινοτικού τύπου


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, θα προσκομίζεται και Παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση εκτύπωσης.
Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει, θα προσκομίζονται επιπλέον: Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, (β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος].

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόφω απώλειας-φθοράς ή κλοπής

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
Τριπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ 30,00 ΕΥΡΩ, όταν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση, 60,00 ΕΥΡΩ όταν πρόκειται για δεύτερη κ.τ.λ.
Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.
Καταστατικό και Δ.Σ εφόσον πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΑΕ.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Αποχαρακτηρισμός επιβατικού ή φορτηγού ή λεωφορείου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης

Προϋπόθεση: Ο ενδιαφερόμενος να είναι ιδιοκτήτης του Δημοσίας Χρήσης οχήματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος.
Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από το δημόσιο ταμείο ( μόνο όταν προσκομίζεται το όχημα για επιθεώρηση ).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνεται: α) αν έχουν επέλθει μεταβολές και ποιες ή όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του οχήματος και αποτύπωμα πλαισίου, β) ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ιδιοκτήτης του οχήματος. Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ.
Βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. ή τριπλότυπο περί καταβολής τελών κυκλοφορίας ( τρέχοντος έτους ).
Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος ( επίδειξη ).
Πιστοποιητικό ΟΑΕΕ.

Για το νέο Ε.Δ.Χ. όχημα, σε αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθέντος, απαιτούνται:

Πρωτότυπο συμβόλαιο του αγοραστή του οχήματος ή πιστοποιητικά τελωνείου, εφόσον έχει εκτελωνιστεί στο όνομα του αγοραστή.
Βιβλιάριο Μεταβολών του οχήματος.
Επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια υπηρεσία.
Αίτηση απογραφής με στήλες ( δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνεται: α) ο αριθμός των κατεχόμενων οχημάτων Δημοσίας Χρήσης και β) ότι ο αιτών δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία.
Υπεύθυνη δήλωση τεχνίτη ταξιμέτρου.
Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ.

Σημειώσεις:

Προσκόμιση του νέου οχήματος για επιθεώρηση.
Η δήλωση της περίπτωσης 4α, στην οποία αποτυπώνεται και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος, υποβάλλεται μόνο όταν το όχημα δεν προσκομίζεται για επιθεώρηση.
Στην περίπτωση που το όχημα προσκομίζεται για επιθεώρηση και εφόσον αυτό προέρχεται από αγορά με παρακράτηση της κυριότητας του δικαιώματος κυκλοφορίας αυτού ως Δημοσίας Χρήσης, αντί της πιο πάνω δήλωσης, υποβάλλονται αποδεικτικά στοιχεία παραχώρησης στον ενδιαφερόμενο της κυριότητας του δικαιώματος κυκλοφορίας του Δημοσίας Χρήσης οχήματος ή συναίνεση του πωλητή για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ ή ΔΙΧ στο όνομα κληρονόμων


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση του ή των κληρονόμων.
Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται: α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος, γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείου ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
Βεβαίωση ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.
Άδεια κυκλοφορίας και βιβλιάριο μεταβολών ( μόνο για τις άδειες που έχει χορηγηθεί τούτο, δηλαδή τις άδειες παλιού τύπου ).
Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
Παράβολο από τράπεζα 75,00 ΕΥΡΩ για τα αυτοκίνητα και 9,00 ΕΥΡΩ για τα δίκυκλα – σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Εάν οι κληρονόμοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή του δικύκλου, τότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο: «Το όχημα είναι ακατάλληλο για κυκλοφορία και θα κατατεθεί αμέσως αίτηση για οριστική διαγραφή αυτού. Το όχημα δεν βρίσκεται σταθμευμένο σε πλατεία, πάρκο ή δημόσια οδό για τα Δ.Ι.Χ.».

Εάν η ΔΟΥ δεν έχει εκδώσει πιστοποιητικό στο όνομά του ή των κληρονόμων και έχει εκδώσει μόνο αντίγραφο της οικείας δήλωσης φόρου, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι «τα στοιχεία που προκύπτουν από την προσκομιζόμενη δήλωση φόρου δεν έχουν μεταβληθεί και ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής του ή των κληρονόμων».

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ ή ΦΔΧ στο όνομα κληρονόμων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση του ή των κληρονόμων.
Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί το αυτοκίνητο που κληρονόμησαν. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτουν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι του θανόντος κατόχου αυτοκινήτου, οχήματος ή μοτοσικλέτας, καθώς και το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε έναν. Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν τα ποσοστά, του ή των κληρονόμων και δεν υπάρχει κληρονομητήριο θα πρέπει να υποβάλλονται: α. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, β. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος, γ. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσης διαθήκης του θανόντος με βεβαίωση του Πρωτοδικείο ότι η διαθήκη αυτή δεν έχει προσβληθεί ή Βεβαίωση της Αρχής αυτής ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη.
Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το τρέχον έτος.
Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ από Τράπεζα ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).
Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, από τον καθένα, με το κατωτέρω κείμενο: «Η διατήρηση του κληρονομηθέντος δικαιώματος στο με αριθμό κυκλοφορίας ………………………… Δημοσίας Χρήσης όχημα, δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου (ασυμβίβαστο), ότι είναι ή δεν είναι (διαγράφεται ανάλογα) κάτοχος άλλου Δημοσίας Χρήσης οχήματος».

Στην περίπτωση μεταβίβασης Φ.Δ.Χ. οχήματος λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ενός έτους, εντός της οποίας απαιτείται να γίνει προσαρμογή στις διατάξεις του Ν 3887/10.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή απώλειας ειδικής άδειας ΕΔΧ (Ταξί)


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς:

Η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ), πρέπει να είναι σε ισχύ.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
Φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης και Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας:

Η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ), πρέπει να είναι σε ισχύ.
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
Φωτοαντίγραφα άδειας οδήγησης και Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία.
Βεβαίωση από την αστυνομία, για την δήλωση της απώλειας.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Έκδοση βιβλίων έκτακτων διαδρομών & κοινοτικής άδειας ΕΕ


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Ειδικό σήμα λειτουργίας του γραφείου γενικού τουρισμού (Ε..Ο.Τ.), σε ισχύ & πρόσφατα επικυρωμένο ακριβές φωτοαντίγραφο από τον φορέα έκδοσής του ή δημόσια αρχή.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών (Εθνικών & Διεθνών), σε ισχύ & πρόσφατα επικυρωμένο ακριβές φωτοαντίγραφο από τον φορέα έκδοσής της ή δημόσια αρχή.
Άδειες κυκλοφορίας λεωφορείων, σε ισχύ & πρόσφατα επικυρωμένο ακριβές φωτοαντίγραφο από τον φορέα έκδοσής τους ή δημόσια αρχή. είτε με πλήρη ιδιοκτησία, είτε με συμβόλαιο μίσθωσης κατατεθειμένο και θεωρημένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., (είτε με άλλη ιδιότητα, ιδίως με συμβόλαιο αγοράς με δόσεις ή σύμβαση χρηματοπιστωτικής μίσθωσης – leasing).

Οι Μεταφορείς που δεν απευθύνονται για πρώτη φορά στην υπηρεσία μας, οφείλουν να προσκομίζουν την τελευταία Κοινοτική Άδεια και τα προηγούμενα (πρόσφατα) βιβλία εκτάκτων μεταφορών, για να ελεγχθούν, αναφορικά με την ορθή τους χρήση. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται και κρατούνται στην έδρα της επιχείρησης μία ακόμη 5ετία μετά τη λήξη τους.

Οι Μεταφορικές Εταιρείες που απευθύνονται για πρώτη φορά στην υπηρεσία μας, οφείλουν να προσκομίζουν οι μεν Ο.Ε. & Ε.Ε. το Καταστατικό Σύστασης & το τελευταίο Καταστατικό διαχείρισης, οι δε Α.Ε. & Ε.Π.Ε. το Φ.Ε.Κ. Σύστασης & το τελευταίο Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επίσης η θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή στην υποβαλλόμενη αίτηση, από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Έκδοση πιστοποιητικού συμβούλου ασφαλείας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων


Νομοθεσία: ΥΑ52526/6904/14-09-2007 ( ΦΕΚ 1900/τΒ/2007 )

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα ( το παρόν έντυπο ).
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κοινοτικής άδειας οδηγήσεως αυτοκινήτου Β κατηγορίας.
Παράβολο 52,82 ΕΥΡΩ της ΕΤΕ, υπέρ του λογαριασμού 040/541077-03 που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Βεβαίωση παρακολούθησης του αναγκαίου κύκλου μαθημάτων, ειδικής κατάρτισης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας βεβαίωσης εγγραφής ( για πολίτες κράτους μέλους Ε.Ε. ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής ( για πολίτες κράτους μη μέλους Ε.Ε. ).
Το πρωτότυπο πιστοποιητικό Σ.Α.Μ.Ε.Ε., αν πρόκειται για ανανέωση ή επέκταση.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Παράβολο ΔΟΥ 26,00 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 3741).
Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ( σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους ).
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι ο τόπος μονίμου κατοικίας μου είναι . . . . . . . . . . . . . . .
Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου( ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου).

Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη ).

Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Επέκταση άδειας ικανότητας οδηγού κατηγορίας Β σε Γ και Δ κατηγορία


Προϋποθέσεις:

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για οδήγηση οχημάτων υποκατηγοριών Γ1 και Γ1+Ε και των κατηγοριών Γ και Γ+Ε καθώς και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και το 21ο έτος της ηλικίας για οδήγηση υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε και κατηγοριών Δ, Δ+Ε σε απεριορίστου μήκους διαδρομών και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας ερασιτεχνική.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε, γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων και σακχάρου, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος και βιβλιάριο υγείας, εάν υπάρχει ].
Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
Παράβολο των 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
Για την παραλαβή της άδειας, απαιτείται αποδεικτικό από την ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, αξίας 108,15 ΕΥΡΩ.
Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης ( Λύκειο ) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιουδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι ( 6 ) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση εκτύπωσης.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης, αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Πριν από τη συμμετοχή του υποψηφίου οδηγού στην θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Επέκταση άδειας ικανότητας οδηγού σε Ε κατηγορία (Οδήγηση συρμών)


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, εφόσον η επαγγελματική άδεια οδήγησης έχει λήξει ].
Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
Παράβολο των 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
Για την παραλαβή της άδειας, απαιτείται αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, αξίας 108,15 ΕΥΡΩ.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση εκτύπωσης.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει:

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Γ΄ κατηγορίας.
Πριν από τη συμμετοχή υποψηφίου οδηγού σε πρακτική εξέταση, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Επέκταση άδειας ικανότητας οδηγού στην κατηγορία Γ και ταυτόχρονα χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων


Προϋποθέσεις:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ΄.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
Παράβολο αξίας 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ – για την κατάθεση – και 108,15 ΕΥΡΩ – για την παραλαβή – ( 114,15 ΕΥΡΩ συνολικά ).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους. Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι ( 6 ) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.
Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 ΕΥΡΩ, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 ΕΥΡΩ, για την χορήγηση Π.Ε.Ι.
Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Νομοθεσία:

Π.Δ. 19/1995 ( ΦΕΚ Α’ 15 ) όπως ισχύει και Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112 Α’).
Υ.Α. 58930/480/99 ( ΦΕΚ 526 Β’ ) όπως ισχύει και απόφαση οικ. 49522/6046/10-9-2009.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/29-7-2008, 91/439/ΕΟΚ, 2006/126/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ όπως ισχύει.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Επέκταση άδειας ικανότητας οδηγού στην κατηγορία Δ και ταυτόχρονα χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων


Προϋποθέσεις:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ΄.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
Παράβολο αξίας 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ – για την κατάθεση – και 108,15 ΕΥΡΩ – για την παραλαβή – ( 114,15 ΕΥΡΩ συνολικά ).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους. Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι ( 6 ) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.
Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 ΕΥΡΩ, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 ΕΥΡΩ, για την χορήγηση Π.Ε.Ι.
Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Νομοθεσία:

Π.Δ. 19/1995 ( ΦΕΚ Α’ 15 ) όπως ισχύει και Π.Δ. 74/2008 ( ΦΕΚ 112 Α’ ).
Υ.Α. 58930/480/99 ( ΦΕΚ 526 Β’ ) όπως ισχύει και απόφαση οικ. 72048/9666/08.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/29-7-2008, 91/439/ΕΟΚ, 2006/126/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ όπως ισχύει.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση του νέου εκμεταλλευτή.
Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του πρατηρίου. Ως τέτοια θεωρούνται το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου του πρατηρίου, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι πλέον « κύριος » του πρατηρίου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι πλέον « κάτοχος » του πρατηρίου ή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνει ότι « έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του πρατηρίου που βρίσκεται στον Δήμο …………….……….., Οδός ……………………… Το δικαίωμα αυτό αντλώ από ( Θα συμπληρώνεται ανάλογα ) το με αριθμό ………………. συμβόλαιο αγοράς / από την από ……… σύμβαση μεταξύ …… και ……. ».
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου είναι εταιρεία, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ( εναλλακτικά ), στην οποία θα δηλώνει ότι: Ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ……………………. ΑΕ ή ΕΠΕ ή ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΟΕ, ΕΕ, σύμφωνα με το ( αριθμ. έγγραφο της Δ/νσης Εμπορίου προς το Εθνικό Τυπογραφείου ή αριθμός ΦΕΚ ) η εταιρεία …………… έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται επί των οδών …………. στο Δήμο …… Το δικαίωμα αυτό η εταιρεία …….…. το αντλεί από την από ……… σύμβαση μίσθωσης ακινήτου μεταξύ του/της ………….. και του/της …………. ( ιδιωτικά συμφωνητικά ανανέωσης μισθώσεως, ιδιωτικό συμφωνητικό ) και την σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ του/της ………… και του/της ……..
Τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ ), απαιτείται να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες της Ευρωπαϊκής “Ένωσης.
Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1599/1986, ότι: i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων, ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302).
Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου είναι εταιρεία υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι: i. Ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ………… ΑΕ ή ΕΠΕ δεν καταδικάστηκα αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302 ) και η εταιρεία ………… ΑΕ ή ΕΠΕ δεν έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οχταετία. Στο παραπάνω πρατήριο υπάρχουν ( αριθμός και περιεχόμενο δεξαμενών ) και ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου. ii. Ως διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος ή της εταιρείας ………….. ΟΕ ή ΕΕ σύμφωνα με το ………..… δεν καταδικάστηκα αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302 ) και δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οχταετία. Στο παραπάνω πρατήριο υπάρχουν ( αριθμός και περιεχόμενο δεξαμενών ) και ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου. Ως μέλος της …………… ΟΕ ή ΕΕ ( για τον καθένα εταίρο ) δεν καταδικάστηκα αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία ( άρθρο 53 του Ν 3421/2005, Α΄ 302 ) και δεν έχω καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων την τελευταία οχταετία.
Υπεύθυνη Δήλωση του νέου εκμεταλλευτή του πρατηρίου, σύμφωνα με το Ν 1599/1986, στην οποία δηλώνει τον αριθμό και τον όγκο των δεξαμενών και ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
Τεχνική έκθεση διπλωματούχου Μηχανικού στην οποία δηλώνει τον αριθμό και τον όγκο των δεξαμενών και ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
Γραμμάτιο κατάθεσης στην οικονομική υπηρεσία 30,00 ΕΥΡΩ για κάθε αντλία ή διανομέα. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση του διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου – Λιπαντηρίου ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
Παράβολο 200,00 ΕΥΡΩ, ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου και παράβολο 40 ΕΥΡΩ ετήσιου ανταποδοτικού τέλους (ΚΑΕ 3421 μέσω ΔΟΥ).
Πιστοποιητικό πυρασφαλείας, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την πυροσβεστική υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του εκμεταλλευτή του πρατηρίου. Αντί του πιστοποιητικού στη περίπτωση της ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει αντίγραφο της αίτησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ή του ενδιαφερόμενου ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Π.Υ. για την ανανέωση του υπάρχοντος (σε ισχύ ή μη ) πιστοποιητικού ( δηλαδή για την έκδοση νέου πιστοποιητικού στην νέα πλέον επωνυμία ). Ο εκμεταλλευτής υποχρεούται εντός 4 μηνών το αργότερο, να προσκομίσει πιστοποιητικό στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, αλλιώς ανακαλείται προσωρινά η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.

Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.

Το όριο ενηλικίωσης, είναι η ηλικία των δεκαοκτώ ετών συμπληρωμένη.

Θα πρέπει να είναι πληρωμένα τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη λειτουργίας πρατηρίου από την ισχύ της ΑΔ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 ΚΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι σήμερα.

Επίσης θα πρέπει πάντα να υπάρχει βεβαίωση ηλεκτρολογικού ελέγχου σε ισχύ.

Τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ – ΕΕ – ΕΠΕ ), απαιτείται να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι……………………………………………………………… ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μεταβίβαση ΕΔΧ αυτοκινήτου


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
Βεβαίωση OAEE, περί μη οφειλομένων εισφορών ( ισχύει 1 μήνα ).
Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας ΤΑΞΙ και επαγγελματικής άδειας οδήγησης.
Γραμμάτιο είσπραξης των τελών μεταβίβασης, από συμβεβλημένη τράπεζα.
Βεβαίωση από τη ΔΟΥ περί καταβολής της υπεραξίας.
Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.
Άδεια κυκλοφορίας.
Συμβόλαιο αγοράς του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( σημείωμα καταβολής δίνεται από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).

Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ, υποβάλλεται κατά τη μεταβίβαση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μεταβίβαση ενάριθμου ΕΙΧ ή ΔΙΧ


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
Καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων, ανάλογων του κυβισμού υπέρ της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ μέσω συμβεβλημένων Τραπεζών.
Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
Α.Φ.Μ. αγοραστή.
Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα, απαιτείται ταυτόχρονα και η προσκόμιση των καταστατικών και των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μεταβίβαση ΦΙΧ αυτοκινήτου λόγω λύσεως της εταιρείας


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση.
Έντυπο απογραφής ( το οποίο χορηγείται από την Υπηρεσία ).
Κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και των πινακίδων.
Διαλυτικό εταιρείας.
Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ, στην οποία να φαίνεται ότι δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητο.
Συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως του αυτοκινήτου, εφόσον υπήρχε παρακράτηση κυριότητας.
Τριπλότυπο είσπραξης Τραπέζης αξίας 75,00 ΕΥΡΩ, στο όνομα των μελών της λυθείσης εταιρείας.
Άδεια κυκλοφορίας, βιβλιάριο μεταβολών και πινακίδες κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μεταβίβαση ΦΔΧ αυτοκινήτου


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας ( χορηγείται από την Υπηρεσία ).
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.
Βεβαίωση για τον πωλητή από τον ΟΑΕΕ περί μη οφειλομένων εισφορών ( ισχύει 1 μήνα ).
Άδεια Οδικού Μεταφορέα ( Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών ανάλογα με το είδος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζεται ) του αγοραστού. Εάν το όχημα είναι μικτού βάρους κάτω των 6.000 χιλ., προσκομίζεται εναλλακτικά αντί της αδείας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων: α) αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης του εργοδότη στο ΙΚΑ ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αυτού, ότι έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ως οδηγός και β) υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86, όπου δηλώνεται ότι εργάστηκα από . . . . . . . . . . . . . . . έως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ το χρονικό διάστημα που φαίνεται στο ( α ) ], αποκλειστικά ως επαγγελματίας οδηγός με ασφάλεια ΙΚΑ.
Καταβολή τελών μεταβίβασης και ταξινόμησης σε συμβεβλημένη με την Περιφέρεια Αττικής, Τράπεζα ( σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).
Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας.
Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.
Άδεια κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης και άλλου Δ.Χ. αυτοκινήτου, το δικαιολογητικό 3 αντικαθίσταται με πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η μεταβίβαση, είναι να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας για το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Σε περίπτωση που το προς πώληση Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητο κυκλοφορεί με τις διατάξεις του Ν. 1073/80 και είναι η πρώτη μεταβίβαση, απαιτείται βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ., ότι κατά τη τελευταία πενταετία ο πωλητής, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα πλην του μεταφορέα.

Σε περίπτωση που η άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων έχει λήξει ( πάροδος πενταετίας ), τότε πριν την μεταβίβαση απαιτείται ανανέωση αυτής, με την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ ενάριθμο


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Βεβαίωση υπεραξίας από ΔΟΥ όπου απαιτείται. Εξαιρούνται ΑΕ, ΕΠΕ και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της εφορίας από το τμήμα εισοδήματος υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο.
Γραμμάτιο είσπραξης από συμβεβλημένη Τράπεζα, από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο για την καταβολή του ΦΠΑ.
Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών, περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.
Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου, στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.
Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.
Αντίγραφο καταστατικού, αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως, για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέλη κατά την υπογραφή της επικυρώσεως συμφωνίας μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου, πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας ή ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, εάν παρίσταται τρίτο πρόσωπο.

Προ της συντάξεως της επικύρωσης συμφωνίας μεταβιβάσεως, πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, με σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μετατροπή αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν από χώρες της πρώην Σοβ. Ένωσης σε ελληνικές


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει: α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή χώρας της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ε.Ε., γ. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο. Στην περίπτωση που το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.
Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.
Φωτοαντίγραφο Διαπιστωτικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω Έλληνα πατέρα ή Ελληνίδας μητέρας ή λόγω ομογενειακής ιδιότητας.
Η ξένη άδεια οδήγησης, κρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση εκτύπωσης.

Δικαίωμα μετατροπής έχουν όσοι μόνο είναι ομογενείς, προερχόμενοι από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, εφόσον εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που οι προς μετατροπή άδειες εκδόθηκαν ή επεκτάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν ή ανανεώθηκαν κ.λ.π. μετά την μόνιμη εγκατάσταση των κατόχων τους στην Ελλάδα ή απωλέσθηκαν, δεν μπορούν να μετατραπούν σε Ελληνικές.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μετατροπή άδειας οδήγησης διπλωματικών υπαλλήλων σε ελληνική


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει: α. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου, γ. ότι η ξένη άδεια οδήγησης του είναι σε ισχύ, αν αυτό δεν προκύπτει από τη μετάφρασή της.
Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφο αυτού.
Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από την Πρεσβεία ή από το Προξενείο.
Η ξένη άδεια οδήγησης, η οποία παρακρατείται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.
Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
Βεβαίωση της Δ/νσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία να βεβαιώνονται τα πλήρη στοιχεία του ξένου διπλωματικού υπαλλήλου ( ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης κ.λ.π. ) και να προκύπτει ότι ο υπάλληλος απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας και προνομίων στην Ελλάδα.
Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση εκτύπωσης.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μετατροπή επαγγέλματος άδειας οδήγησης σε ερασιτεχνική

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία,
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2.Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

3.Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, παραδίδεται η παλιά άδεια.

4. Αν υπάρχει άλλη άδεια κατατίθεται μαζί, γιατί θα βγει μία ενιαία.

5. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.

6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτού.

7. Παράβολο των 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

8. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

9. Αίτηση εκτύπωσης.

10. Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει θα προσκομίζονται και:

Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών[ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολοτων 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ) ].
Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

11. Εάν η άδεια είναι φθαρμένη απαιτείται παράβολο 9,02 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα αντί της άδειας, υποβάλλεται βεβαίωση του παραπάνω ασφαλιστικού φορέα και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και δεν απαιτείται καταβολής κανενός παραβόλου, πλην αυτού για την αίτηση εκτύπωσης ( δηλαδή των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα ).
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης
Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

 

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από Αμερική Καναδά-Αυστραλία,κλπ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.,
τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου,

2.Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.

3. Φωτοαντίγραφο του ξένου διαβατηρίου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα ή φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής του Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

4. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδεια διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν από την υποβολή της αίτησης για μετατροπή της άδειας οδήγησης και   εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα της παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.

5. Την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Η ξένη άδεια παραμένει στο φάκελο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον κατατεθεί η ελληνική άδεια οδήγησης.

6. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ), ή από δικηγόρο, ή από τον πρόξενο της εδώ προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται και η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει σε ποια ελληνική κατηγορία αντιστοιχεί η ξένη άδεια, τότε κατατίθεται έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει η κατηγορία των οχημάτων που δικαιούται να οδηγεί ο ενδιαφερόμενος με μετάφραση αυτού, όπως προαναφέρεται. Αν η υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για την αντιστοιχία των κατηγοριών της υπό μετάφρασης άδειας, τότε δεν χρειάζεται το έγγραφο αυτό. Η αντιστοιχία της ξένης άδειας οδήγησης, μπορεί να προκύψει και από τυχόν κατεχόμενη αντίστοιχη διεθνή άδεια οδήγησης του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή εκδόθηκε με βάση τη συγκεκριμένη εθνική άδεια.

7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

8. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις ( αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].

9. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.

10. Οι άδειες οδήγησης από τη Νότια Αφρική μετατρέπονται σε ελληνικές, εφόσον αυτές είναι πλαστικοποιημένες ( τύπου πιστωτικής κάρτας ), όπως χορηγούνται στην χώρα αυτή.
11. Άδειες των παραπάνω χωρών που φέρουν την ένδειξη « Προσωρινή Άδεια », δεν μετατρέπονται σε ελληνικές.

12. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
13. Αίτηση εκτύπωσης.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε Ελληνική


Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

Aίτηση-Υπ.δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μήνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρείς συνεχείς μήνες τουλάχιστον, κατά το 12μηνό αυτό.
τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,
τον αριθμό Φορολογικού του Μητρώου,
ότι η ελβετική άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει (εφόσον αυτή δεν προκύπτει απότο κείμενο της μεταφρασμένης άδειας)

2. Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος,προσκομίζεται άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να        έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης για την μετατροπή και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημέρα παραλαβής της άδειασ, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

3. Μετάφραση της ελβετικής άδειας οδήγησης, από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10-Ψυρρή), ή από δικηγόρο.

4. Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε κάθε γιατρό προσκομίζεται:

παράβολο των 45,00 Ευρώ από Εθνική Τράπεζα,
μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και
το βιβλιάριο ασθενείας. Άν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (αίματος-σάκχαρο, ουρία-καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος.

5. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η ελβετική άδεια οδήγησης , η οποία επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε, με μέριμνα της δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

6. Δύο(2) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου.

7. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

8. Παράβολο των 30,00 Ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα.

9. Αίτηση εκτύπωσης

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπή, φθοράς ή αλλοίωσης, της ελβετικής άδειας απαιτείται επιπλέον των υπολοίπων δικαιολογητικών, αντί της πρωτότυπης ελβετικής άδειας οδήγησης, επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ελβετικής αρχής, στο οποίο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας του κατόχου της και θα βεβαιώνεται ότι η άδεια είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους λόγω οποιαδήποτε αιτίας. Το έγγραφο αυτό θα περιέρχεται στην υπηρεσία μας, αποκλειστικά με αλληλογραφία των οικείων προξενικών αρχών με μέριμνα του ενδιαφερομένου, ενώ θα συνοδεύεται επίσης με μέριμνα του ενδιαφερομένου,από επίσημη μετάφρασή του, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της Ελβετίας στην Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης,της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης)να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας κράτους μέλους της Ε.Ε.σε Ελληνική


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Aίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει;

ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε,
ότι δεν έχει υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη Υπηρεσία,
τον αριθμό Φορολογικού του Μητρώου

2. Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόοους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτών.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.

4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η ξένη άδεια οδήγησης.

5. Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μια καινούργια ενιαία.

6. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμοου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

7. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10-Ψυρρή)ή από δικηγόρο.

8. Παράβολο των 30,00 Ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα.

9.Αίτηση εκτύπωσης.

10.Σε περίπτωση απώλειας της ξένης άδειας οδήγησης, προσκομίζονται επιπλέον: α Παράβολο των 30,00Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα και β) Παράβολο των 9,02 Ευρώ από την ΔΟΥ.

11. Εάν η άδεια οδήγησης έχει λήξει, απαιτούνται επιπλέον:

Δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών. Σε κάθε γιατρό προσκομίζεται (α) παράβολο των 45 Ευρώ από Εθνική Τράπεζα , (β) μια έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας . Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις(αίματος-σάκχαρο,ουρία-καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος)
Παράβολο των 18,00 Ευρώ από τη ΔΟΥ

Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικέιας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπ.δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωγτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

 

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπ.Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:

2. Αίτηση εκτύπωσης

3.Φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας

4. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, τύπου διαβατηρίου (με πολιτική περιβολή)

5. Παράβολο των 30,00 Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

6. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.

7. Βεβαίωση της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας οδήγησης, ότι αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995 (ΦΕΚ 15/τΑ) και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αιτούντος διοικητικό μέτρο οριστικής αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας.

8. Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, ότι είναι εν ενεργεία αστυνομικός ή συνοριακός φύλακας ή ειδικός φρουρός και ότι απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που κατέχει.

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακής άδειας οδήγησης

10. Σε περίπτωση μετατροπής της άδειας ικανότητας οδήγησης του υπηρεσιακού οχήματος των κατηγοριών Γ”, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, πλέον των παραπάνω απαιτούνται δύο (2) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών. Σε κάθε γιατρό προσκομίζεται : α) παράβολο των 45,00 Ευρώ από Εθνική Τράπεζα, β) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη-με πολιτική περιβολή-καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας.

11. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης

Μετατρέπονται μόνο οι υπηρεσιακές άδειες ικανότητας οδήγησης, που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του Π.Δ.19/95 (01-07-1996) και η υπηρεσιακή άδεια δεν κατατίθεται στην υπηρεσία μας αλλά ακριβές φωτοαντίγραφο αυτής, το οποίο παραμένει στον φάκελο του ενδιαφερομένου.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης , της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να ίναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Τροποποίηση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αίτηση.

Παράβολο ΔΟΥ 9,00 ΕΥΡΩ για την τροποποίηση.(ΚΑΕ 3741).

Η προς τροποποίηση άδεια ραδιοερασιτέχνη ( πρωτότυπη ).

Επίσημα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση ανάλογα με την περίπτωση, που να αποδεικνύουν την αλλαγή των προς τροποποίηση στοιχείων.

Για τα νομικά πρόσωπα τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κ.λ.π.), από τα οποία προκύπτει η εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του διευθυντή σπουδών.
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της σχολής οδηγών και σε περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών των σχολών οδηγών όλων των μελών του.
4. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτ/των και μοτ/των.
5. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια υπηρεσία.
8. Κάτοψη των χώρων ( αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι ), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό.
9. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.

Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι ( 6 ) μήνες.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση-ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή του πτυχίου.
4. Δύο δείγματα εκτύπωσης από τον αναλυτή καυσαερίων ( για αυτοκίνητο καταλυτικής και συμβατικής τεχνολογίας ) στα οποία θα εμφανίζονται τα καταγραφόμενα στοιχεία και η επωνυμία του συνεργείου.

Για αρχική χορήγηση ή ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα):

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι« Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα ……………… στο Δήμο ……………..…… επί της οδού …….….…… διαθέτει, πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού και τα εξής:Αναλυτή καυσαερίων που ελέγχει, την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα ( CO ), διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ), άκαυστους υδρογονάνθρακες ( HC ), τον συντελεστή “λ”, και τις στροφές του κινητήρα. Ο Αναλυτής είναι τύπου …………………………………………………………………………………..   Αριθμός σειράς …………………………………………………κλάσης Ο ή I (κατά περίπτωση, που θα αποδεικνύεται από έγκριση αναγνωρισμένου φορέα της Ε.Ε). . Ο υπόψη αναλυτής έχει ως αρχή λειτουργίας την απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας χωρίς διασπορά (NDIR) και διαθέτει εκτυπωτή των αποτελεσμάτων μέτρησης. Ο παραπάνω αναλυτής έχει έγκριση τύπου από αρμόδια Αρχή χώρα μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του.
Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 78/88 ( ΦΕΚ 34 Α/88 ), η μελέτη της οποίας εκπονήθηκε από αρμόδιο Μηχανικό που έχει κατά νόμο δικαίωμα εκπόνησης τέτοιων μελετών .

Η χορήγηση εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. είναι διάρκειας 3 ετών, δυνάμενη να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…………………………………..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Προϋποθέσεις :
1. Ισχύον Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνεργείου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση-ανανέωση εξουσιοδότησης κάρτας ελέγχου καυσαερίων (για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή του πτυχίου.
4. Δύο δείγματα εκτύπωσης από τον αναλυτή καυσαερίων στα οποία θα εμφανίζονται τα καταγραφόμενα στοιχεία και η επωνυμία του συνεργείου.

Χορήγηση εξουσιοδότησης ή ανανέωση κάρτας ελέγχου καυσαερίων(για πετρελαιοκίνητα οχήματα)

Υπεύθυνη δήλωση του αρ.8 του ν 1599/1986 του έχοντος την άδεια λειτουργίας στο όνομά του, ότι: « Το συνεργείο που λειτουργεί στο όνομα ………………………… στο Δήμο …………………….. επί της οδού ……….……….…… διαθέτει, πέραν του άλλου υποχρεωτικού εξοπλισμού και τα εξής:

Όργανο μέτρησης καπνού των καυσαερίων των πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων, δειγματοληπτικής αναρρόφησης και οπτικής ανάγνωσης φίλτρων κατά την πρότυπη κλίμακα BACHARACH, για όσα αυτοκίνητα τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν τη 1-1-1980 και αιθαλόμετρο με έγκριση τύπου από αρμόδια Αρχή χώρας μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Το όργανο μέτρησης είναι τύπου …………………………………
Αριθμός σειράς …………………………………………………………… Ο προσδιορισμός της αιθάλης στα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων θα γίνεται με τη μέθοδο που αναφέρεται στσην ΚΥΑ Αρ. Φ1/26579/3183/07-05-07 (ΦΕΚ 790/Β/07).
Συλλέκτη δεδομένων ( DATA COLLECTOR ) για την καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία χορηγείται η Κ.Ε.Κ.
Σύστημα ανύψωσης του αυτοκινήτου, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της κατάστασης της εξάτμισής του
Εγκατάσταση αερισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ 34 Α/88), η μελέτη της οποίας εκπονήθηκε από κατά νόμο αρμόδιο Μηχανικό που έχει κατά νόμο δικαίωμα εκπόνησης τέτοιων μελετών ».

Η χορήγηση εξουσιοδότησης Κ.Ε.Κ. είναι διάρκειας 3 ετών, δυνάμενη να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…………………………………» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Προϋποθέσεις
1. Ισχύον Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του συνεργείου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση ή ανανέωση ή επέκταση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.(ΤΑΞΙ)


Προϋποθέσεις :

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 3109/03, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν 3446/05 για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., απαιτείται ο υποψήφιος:

1. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ) όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

3. Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
4. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν 3109/03, δηλαδή για συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση:

Εάν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική, τότε απαιτούνται:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
2. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
5. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, τότε χρειάζονται επιπλέον:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
2. Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.
3. Παράβολο 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) το βιβλιάριο ασθενείας, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος – σάκχαρο, ουρία –, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ] ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση.
5. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
6. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
7. Αίτηση εκτύπωσης.
8. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ για το βιβλίο μηχανολογίας.

Δικαιολογητικά για ανανέωση:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της, το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 150,00 ΕΥΡΩ.
5. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.
6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
7. Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία.

Δικαιολογητικά για επέκταση:
Εφόσον η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ) είναι σε ισχύ, τότε απαιτούνται:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
5. Ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΧΙ και φωτοτυπία αυτής.
6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση ή ανανέωση κ.λ.π.άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Α. Χορήγηση ή ανανέωση κ.λ.π.άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

1. Αίτηση

2. (α)   για χορήγηση  το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ε.) (Δείτε παραγρ. 8)

(β)    για ανανέωση  την παλαιά Άδεια Οδικού Μεταφορέα (την πρωτότυπη)

3. Βεβαίωση Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), ύπαρξης λογαριασμού αποκλειστικά στο όνομα του αιτούντος με 9.000 EΥΡΩ για το πρώτο αυτοκίνητο και 5.000 ΕΥΡΩ για        κάθε επιπλέον αυτοκίνητο Δ. Χ..

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 (τα κείμενα δίνει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών).

5. Ποινικό Μητρώο τύπου Β΄, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά οίκοθεν από την Δ/νση Μεταφορών, για τους διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους και τον διαχειριστή μεταφορών της επιχ/σης, (κατατίθεται Καταστατικό των Ο.Ε. & Ε.Ε. ή Φ.Ε.Κ. των Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

6. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. έναρξης εργασιών & μεταβολών αντικειμένου ή έδρας (με πρόσφατη επανέκδοση ή θεώρηση από την Δ.Ο.Υ.).

7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης ή Υπεκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης (από συγγενικό πρόσωπο) θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. , σε ισχύ, ει δυνατόν 5ετούς διάρκειας, ή Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης. Τα παραπάνω έγγραφα στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης (ατομικής ή εταιρείας).

8. α) Εάν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε. είναι τρίτο πρόσωπο εκτός της επιχείρησης απαιτείται Σύμβαση του ιδίου με τον νόμιμο εκπρόσωπο/διαχειριστή της επιχ/σης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των  από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή (το κείμενο της Σύμβασης δίνει η Δ/νση Μεταφορών) ή
β) Εάν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε. είναι μέτοχος/εταίρος/μέλος του Δ.Σ. της επιχείρησης ή θα δηλώνεται ως διαχειριστής μεταφορών στο Καταστατικό (Ε.Ε. ή Ο.Ε.) ή στο Φ.Ε.Κ. (Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.) της  εταιρείας ή θα υπάρχει Πράξη Ορισμού του ως διαχειριστή μεταφορών αυτής ή
γ) Εάν ο κάτοχος του Π.Ε.Ε. είναι μισθωτός / υπάλληλος της επιχείρησης απαιτείται Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού του ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Εργοδότη θεωρημένη από το αρμόδιο  υποκατάστημα του Ι.Κ.Α..

Στις περιπτώσεις (β) και (γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ακριβές φωτοαντίγραφο του Π.Ε.Ε. εκδοθέν από την Δ/νση Μεταφορών όπου έχει κατατεθεί το πρωτότυπο. Στην περίπτωση (α) είναι απαραίτητη η κατάθεση του πρωτοτύπου Π.Ε.Ε.
Η διάρκεια της άδειας είναι 5ετής, εκτός αν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά λήγει πριν την 5ετία (π.χ. το Συμφων. Μίσθωσης, η Σύμβαση του Π.Ε.Ε., η υπαλληλική σχέση.)

Β.  Ακύρωση Άδειας Οδικού μεταφορέα

1. Αίτηση

2. Την παλαιά άδεια οδικού μεταφορέα (την πρωτότυπη)
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο δίνει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών)

Γ. Επανέκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα

I. Λόγω αλλαγής Πιστοποιητικού (Π.Ε.Ε.)
1. Αίτηση
2. Την παλαιά Άδεια Οδικού Μεταφορέα (την πρωτότυπη)
3. Το νέο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ε.) (Δείτε παραγρ. 8, ενότητα Α.)

Σημείωση για «Β» & «Γ.Ι» ενότητα:
Για την επιστροφή Πιστ/κού (Π.Ε.Ε.) τρίτου προσώπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση/εξουσιοδότησή του με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από την Αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή.

ΙΙ. Λόγω απώλειας /καταστροφής
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (το κείμενο δίνει η Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών)

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την προϋπόθεση της επαγγελματικότητας, αλλά προσλαμβάνει τρίτον, ο οποίος έχει την προϋπόθεση αυτή, συνυποβάλλονται μαζί με το Π.Ε.Ι. και το δικαιολογητικό 3 στο όνομα του κατόχου του Π.Ε.Ι.
Η ισχύς των αδειών οδικού μεταφορέα είναι πενταετής.
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται επίσης η θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου/διαχειριστή στην υποβαλλόμενη αίτηση, από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πλυντηρίου-λιπαντηρίου


Προϋποθέσεις:

1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την χρήση γης.
2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του πλυντηρίου.
3. Να πληροί τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Ν 1650/86.
4. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ( οικοπέδου ) που θα ιδρυθεί το πλυντήριο αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι « δεν έχει καταδικαστεί και δεν υπόκειται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν.3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ».
4. Άδεια απότμησης του πεζοδρομίου για τα εντός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου- εξόδου(ανάλογο με την προ αυτού οδό)
5. Βεβαίωση χρήση γης.
6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος.
7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα.
8. Κάτοψη του πλυντηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
9. Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
10. Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1: 50.
11. Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα, στην οποία να περιλαμβάνονται και τα μέτρα ηχομόνωσης.
12. Μελέτη μηχανικού ( ή κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού ) για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα και σχεδιαγράμματα σε 3 αντίγραφα.
13. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, υπογεγραμμένο από ενδιαφερόμενο ή μηχανικό.
14. Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι η θέση που βρίσκεται ………….. και πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Η άδεια ίδρυσης πλυντηρίου – λιπαντηρίου ισχύει για 3 χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί για 2 ακόμα χρόνια.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..…………………………………………………….» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης


Προϋποθέσεις:

Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας και σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου η αναθεώρηση της άδειας οικοδομής του για την εγκατάσταση του πρατηρίου.
2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου.
3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος.
4. Να πληρεί τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Ν 1650/ 86.
5. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του Π.Δ. 118/06 & Ν 3897/10.

Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:

Να είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται , η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα.
Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου άρθρο 53 του Ν 3421/2005 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων.
Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού.
Να μην απέχει από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, σε απόσταση μικρότερη από ογδόντα (80) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περιοχές όπου επιτρέπονται από τις αντίστοιχες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα χρήσης του γηπέδου για ίδρυση πρατηρίου.
2. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε πέντε (5) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων. Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις του, το μήκος του προσώπου του, το οποίο πρόσωπο θα ανήκει σε ενιαία αυτοτελή ιδιοκτησία, η οικοδομική γραμμή, η ενδεικτική θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων.
Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος, όπως νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, εργοστάσια ή αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, εκπαιδευτήρια, κινηματογράφοι, θέατρα, εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούν φλόγα, αγωγοί υψηλής τάσης της
ΔΕΗ, κ.λπ.
3. Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τριάντα ευρώ (30,00 €).
4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ότι: i. δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων ii. δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (άρθρο 53 του ν. 3421/2005 Α΄ 302),
5. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986,ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου για την ίδρυση του πρατηρίου
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν 1599/1986 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.
η) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500), όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων καθώς και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και οι τροχιές των οχημάτων κατά την κίνηση τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Επίσης, για τα κτίρια υπάρχει τουλάχιστον μια τομή και σημειώνονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον φέροντα οργανισμό και τα στοιχεία πλήρωσης αυτών.
7. Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται με διαφορετική σήμανση, προ κειμένου να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
8. Σχέδια λεπτομερειών σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20),
ια) Τεχνική έκθεση για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τρία (3) αντίγραφα.
9. Προϋπολογισμό δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα.
10. Γραμμάτιο κατάθεσης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία τριάντα Ευρώ (30,00 €) για κάθε αντλία ή
διανομέα, συνυπολογιζομένου και του αρχικού παραβόλου. Το ισόποσο γραμμάτιο υποβάλλεται και στην περίπτωση ύπαρξης διακεκριμένου χώρου εγκατάστασης Πλυντηρίου − Λιπαντηρίου, ανεξάρτητα από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
11. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης.
12. Αποδεικτικό ενημερότητας της ετήσιας συνδρομής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας προς το ΤΕΕ ή της αντίστοιχης συνδρομής του Τεχνολόγου Μηχανικού προς την ΕΕΕΜ και βεβαίωση καταβολής εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ.
13. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργείται αυτοψία από Τεχνικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της οικείας υπηρεσίας και πάντως πριν τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης την οποία υποχρεούται να εκδώσει η Περιφέρεια εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση καταγγελίας για ακαταλληλότητα της θέσης ίδρυσης της εγκατάστασης η αυτοψία πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των 10 ημερών.

Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπό την προϋπόθεση προγενέστερης υποβολής των κάτωθι συμπληρωματικών αποδεικτικών:
α) Αποδεικτικού κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή στα παραρτήματά του ή στην εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη του κατά νόμο μηχανικού ή υπομηχανικού κατά τη διαδικασία την οριζόμενη από το από 30.5.1956 – 31.5.1956 Β. Δ/τος, «περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των μηχανικών εν γένει» και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.
β) Αποδεικτικού κατάθεσης: αα) Επί της αμοιβής του μηχανικού για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης και την επίβλεψη των πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιδρυθέντος πρατηρίου από το α.ν. 2326/1940 «περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων (ΤΣΜΕΔΕ)» και ν. 546/1943 «περί των εσόδων της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» οριζόμενου
ποσοστού σε δύο τοις εκατό (2%) υπέρ του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), και
ββ) Επί του προϋπολογισμού της κατά τη προηγούμενη υποπερίπτωση δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων ποσοστού ένα τοις χιλίοις υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και μισό τοις χιλίοις υπέρ του ΕΜΠ.
γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος φόρου σε δημόσιο ταμείο επί τοις αμοιβής του διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού για τη μελέτη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου. Αρμόδιοι για την κατά την θεώρηση των σχετικών πινακιδίων αμοιβής των μηχανικών καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι για την περιοχή του Νομού Αττικής, το ΤΕΕ, για τις λοιπές περιοχές οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των νομών όπου δεν υπάρχουν παραρτήματα του ΤΕΕ.

Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο ( 2 ) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο ( 2 ) έτη ακόμη, εφ” όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή της διαμόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου.
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι………………………………………………………………………» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων (στεγασμένου)


Προϋποθέσεις:
1. Να επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από την χρήση γης.
2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού.
3. Να πληρεί τους περιβαλλοντολογικούς όρους του Ν 1650/86.
4. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του ΠΔ 455/76, όπως αυτό σήμερα ισχύει και το άρθρο 11 του Ν 3897/2010.
5. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου ( οικοπέδου ) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο 29,50 ΕΥΡΩ για μονώροφους σταθμούς και 59,00 ΕΥΡΩ για πολυώροφους.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι « δεν έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία οκταετία για νοθεία καυσίμων και δεν υπόκειται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/2005 ( ΦΕΚ Α 302 ) από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του οικοπέδου ».
4. Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου.
5. Βεβαίωση χρήση γης.
6. Τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης για κατάθεση μελέτης περιβάλλοντος, εφόσον πρόκειται περί σταθμού με πλυντήριο ή αντλίες υγρών καυσίμων ή θέσεις περισσότερες των 200.
7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα υπό κλίμακα 1:500 και σε ακτίνα 100μ. στο οποίο σημειώνεται η οικοδομική γραμμή (με κόκκινο χρώμα) και η θέση του σταθμού, τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων και η επί αυτών πορεία των οχημάτων, το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαιτέρως οι υπάρχοντες αρχαιολογικοί χώροι και νοσηλευτικά ιδρύματα.
8. Σχεδιάγραμμα του σταθμού, σε τρία αντίτυπα, σε κάτοψη σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μαζί με τους διαδρόμους κυκλοφορίας και να εμφανίζονται επιπρόσθετα η θέση του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου και η ακτίνα καμπυλότητας αυτού, οι θέσεις των υποστυλωμάτων καθώς και οι υπάρχουσες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ( ανυψωτήρες, αντλίες, δεξαμενές, ανελκυστήρες, εξαεριστήρες κ.λ.π. ), τα σημεία πρόσβασης, ο χώρος υποδοχής προσωρινής αναμονής των οχημάτων, οι εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων, εφ’ όσον υπάρχουν.
9. Τομή κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
10. Πρόσοψη κτιρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1 : 100 ή 1 : 50.
11. Τεχνική έκθεση σε τρία ( 3 ) αντίτυπα, του συντάκτη της μελέτης κατά νόμο Μηχανικού, υπογεγραμμένη από αυτός και στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς τα της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
12. Μελέτη του κατά νόμο αρμοδίου Μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε τρία ( 3 ) αντίγραφα και σχεδιαγράμματα σε τρία ( 3 ) αντίγραφα.
13. Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός.
14. Προϋπολογισμός σε τρία ( 3 ) αντίτυπα της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένου από τον συντάκτη της μελέτης μηχανικό και τον ενδιαφερόμενο.
15. Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας για σταθμούς μεγάλου μεγέθους.(ΔΜΕΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ).
16. Βεβαίωση Οργανισμού Αθήνας για σταθμούς μεγάλου μεγέθους.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ  εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης σταθμού αυτοκινήτων υπαιθρίου που λειτουργεί χωρίς υπαλλήλους με αυτοεξυπηρέτηση


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση χρήση γης.
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 200 και ακτίνα 50 μέτρα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή « ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ».
5. Σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100 ή 1: 50, κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων προσπέλασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 455/76, όπως ισχύει.
6. Τεχνική έκθεση σε 3 αντίγραφα.
7. Έγκριση απότμησης του πεζοδρομίου για τους εντός σχεδίου ή έγκριση εισόδου-εξόδου για τους εκτός σχεδίου σταθμούς.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι η θέση που βρίσκεται ………….. και πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00
Επιπλέον:

1. Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
2. Τεχνική έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
3. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Η άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων είναι διάρκειας 6 μηνών μη δυνάμενη να παραταθεί.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..………………………………………………….» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ  εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 ΕΥΡΩ.
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τρία αντίτυπα υπό κλίμακα 1: 500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση (50) μέτρων από τα όρια του συνεργείου, θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία.
4. Το σχεδιάγραμμα αυτό, για τα συνεργεία που ιδρύονται επί εθνικών οδών εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία, ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του συνεργείου με την οδό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 143/ 89, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 401/ 93 (α΄170) και το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ. 465/ 70 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 509/ 84 (α΄181) και ισχύει σήμερα.
5. Βεβαίωση χρήσης γης ( χορηγείται από την Πολεοδομία ).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 86 του αιτούντος την άδεια και του κατά νόμου αρμοδίου Μηχανικού , στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντος την άδεια ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 53 του Ν. 3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
8. Βεβαίωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
9. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου, σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1: 50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1 : 100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους , τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους ( πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κ.λ.π. ) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση ( πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων ), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.
10. Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό που συνέταξε την μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.
11. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/ 89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/ 70. Στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, που έχουν πρόσωπο εκτός των Εθνικών οδών, απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου από την Τεχνική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου.
12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86 του κατά νόμο αρμοδίου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/ 81 ή από άλλες σχετικές διατάξεις.
13. Ειδικότερα για τα συνεργεία – φανοποιεία υποβάλλεται μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο αρμόδιο Μηχανικό , στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος , εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής – αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς , ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/ 81.
14. Μελέτη σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο κατά νόμο αρμόδιο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου.
15. Ειδικότερα για τα βαφεία, απαιτείται μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο αρμόδιο Μηχανικό , η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/ 85.
16. Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο αρμόδιο Μηχανικό , που συνέταξε τις μελέτες.
17. Υπεύθυνη Δήλωση του εκμεταλλευτή, ότι δεν απαγορεύεται από το ισχύον καταστατικό της πολυκατοικίας η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων ή ότι δεν υπάρχει καταστατικό λειτουργίας.

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του Καταστατικού ή ΦΕΚ και έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των εταιρειών.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή ή ειδικότητα συνεργείου , είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………………..……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..………………………………………………………………. ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ  εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής υποψηφίων οδηγών


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
3. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 208/02, όπως ισχύει.
7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.

Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι ( 6 ) μήνες.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση = από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ( ότι υπεβλήθη δήλωση έναρξης εκμετάλλευσης του υπόψη σταθμού ).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, για την προμήθεια των απαραίτητων πυροσβεστήρων ( τουλάχιστον 6 κιλών ).
4. Βεβαίωση παραλαβής εισόδου-εξόδου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης για τους εκτός σχεδίου σταθμούς.
5. Οικοδομική άδεια οικίσκου (αν απαιτείται).

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00,
Επιπλέον

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού « ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του ΠΔ 455/76 όπως αυτό ισχύει σήμερα ».

Η άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 3 χρόνια και ανανεώνεται αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..…………………………………………………..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας υποκαταστήματος σχολής υποψηφίων οδηγών


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας στης σχολής οδηγών.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας.
5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
6. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 208/02.
7. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.
8. Παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
9. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης ( υποκατάστημα σχολής οδηγών ), στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (κατηγορίας Β`)και μοτοσυκλέτας Α Α1


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ).

3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.

4. Παράβολο 6,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

5. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

6. Αποδεικτικό είσπραξης τελών χαρτοσήμου του Δημόσιου Ταμείου 18,00 ΕΥΡΩ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης.

7. Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.

8. Αίτηση εκτύπωσης.
9. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης, αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής.

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

Πριν από την συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος οδηγός, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης.
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο, καθώς και εξουσιοδότηση.

 

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων που λειτουργεί με υπαλλήλους


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βεβαίωση χρήση γης.
3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 200 και ακτίνα 50 μέτρα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή « ότι έχω το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ».
5. Σχέδιο γενικής διάταξης σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1: 100, που να περιλαμβάνει γραφείο [ ( κινητό ή μη ) περίπτερο ] για την στέγαση του εκμεταλλευτή.
6. Τεχνική έκθεση σε τρία αντίγραφα.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του μελετητή μηχανικού, ότι η θέση που βρίσκεται ………….. και πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για την ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση λειτουργίας μετά την 18:00,
Επιπλέον

1. Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
2. Τεχνική έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε 3 αντίγραφα.
3. Προϋπολογισμός δαπάνης σε 3 αντίγραφα για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Η άδεια ίδρυσης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων είναι διάρκειας 6 μηνών ΜΗ δυνάμενη να παραταθεί.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..……………………………………………………..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ( Εμπορικού, Βιομηχανικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού ) για την εγγραφή και το αντικείμενο εργασιών, της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
3. Βεβαίωση της ΔΟΥ για την εγγραφή της επιχείρησης στους φορολογικούς καταλόγους και τον αριθμό των πωληθέντων αυτοκινήτων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ( ειδικά για τους μεταπωλητές – εμπόρους με προμήθεια ).
4. Επιστολή Τραπέζης ή Πιστοποιητικό Τελωνείου Εισαγωγής για τον αριθμό των κατά το προηγούμενο ή το τρέχον έτος εισαχθέντων αυτοκινήτων ( προκειμένου για αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ).
5. Παράβολο 18,00 ΕΥΡΩ.
6. Τέλη κυκλοφορίας 125,00 ΕΥΡΩ για επιβατηγά και φορτηγά και 25,00 ΕΥΡΩ για δίκυκλα από ΔΟΥ.

1. Ο αριθμός αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιβατικών ή μοτ/των είναι:
1 άδεια για πωλήσεις ή εισαγωγές 15 τουλάχιστον αυτοκινήτων,
2 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 100 αυτοκίνητων και πάνω,
3 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 250 αυτοκίνητων και πάνω,
4 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 1000 αυτοκίνητων και άνω,
5 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 2000 αυτοκίνητων και άνω,
6 άδειες για πωλήσεις ή εισαγωγές 8000 αυτοκίνητων και άνω.
2. Για τις άδειες Φορτηγών – Λεωφορείων, αρκεί κατά το προηγούμενο έτος να έχει πωληθεί από την επιχείρηση τουλάχιστον ένα όχημα.
3. Ο αριθμός των αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας που δύναται να χρησιμοποιηθούν για φορτηγά και λεωφορεία είναι απεριόριστος, εφ΄ όσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας κύκλου επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ΙΔ χρήσης λόγω αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ( συμπλήρωση της πρώτης σελίδας του εντύπου ).
Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα νέας τεχνολογίας, απαιτείται πιστοποιητικό καυσαερίων όταν ο κινητήρας δεν είναι του ιδίου τύπου, καθώς και βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή αντιπροσώπου ή αρμόδιου τεχνικού περί συμβατότητας με τα λοιπά συστήματα του αυτοκινήτου. Το παραπάνω πιστοποιητικό καυσαερίων, εκδίδεται από το εργαστήριο ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
2. Τιμολόγιο αγοράς ή τοποθέτησης του κινητήρα ( νομίμως λειτουργούντος συνεργείου ).
3. Παράβολο συμβεβλημένης τραπέζης 75,00 ΕΥΡΩ για τα επιβατικά και 9,00 ΕΥΡΩ για τις μοτοσυκλέτες.
(Σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών).
4. Η παλιά άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας.
5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ( επίδειξη ).
6. Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι διαφορετικού τύπου : Υ.Α.12140/737/2009/ΦΕΚ1818Β
6.1.1. Έγγραφη συναίνεση του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος ή της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κινητήρα και κατονομάζονται όλα τα συστήματα του οχήματος που τυχόν επηρεάζονται από το νέο κινητήρα, όπως πέδησης, ανάρτησης, αντιρρύπανσης, με λεπτομερή αναφορά και περιγραφή των εξαρτημάτων που απαιτείται να τοποθετηθούν συμπληρωματικά, αντικατασταθούν κ.λ.π. Επιπροσθέτως, για τις περιπτώσεις των διασκευών θα αναφέρονται τα προς αντικατάσταση εξαρτήματα ή οι ρυθμίσεις αυτών, τυχόν οδηγίες για την εκτέλεση της διασκευής, τρόποι- εφόσον υπάρχουν- με τους οποίους θα διαπιστώνεται αυτή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς επίσης και ο κυλινδρισμός και η ισχύς του νέου κινητήρα. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται οπωσδήποτε στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρα ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρα.2.3 της Υ.Α. ποσοστών απόκλισης.
6.1.2 Σχετική τεχνική μελέτη διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, με περιεχόμενο τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 3.1.1 της Υ.Α. και επιπλέον υπολογισμό των επί των αξόνων επιπτώσεων του νέου κινητήρα.
Το δικαιολογητικό αυτό υποβάλλεται εναλλακτικά της έγγραφης συναίνεσης μόνο
Στην περίπτωση που η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2.3 της Υ.Α. παρούσης ποσοστών απόκλισης.
6.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις υποπαραγράφους 2.1., 2.2 και 2.3. της Υ.Α.
6.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για την εκτέλεση της αντικατάστασης-διασκευής από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, ή του υπεύθυνου λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων, που λειτουργεί νόμιμα, στις εγκαταστάσεις του οποίου έγιναν οι σχετικές εργασίες στην οποία θα πιστοποιείται η πλήρωση των απαιτήσεων των εδαφίων 3.1.1. ή 3.1.2 της Υ.Α. κατά την εκτέλεση των εργασιών της αντικατάστασης –διασκευής. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει επιπροσθέτως να περιγράφονται τα συστήματα αντιρρυπαντικής διάταξης (π.χ. τριοδικός καταλύτης, κάνιστρο, αισθητήρας λ κ.λ.π.), εφόσον πρόκειται για οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με αναφορά στους αριθμούς αναγνώρισης τους, θα αναφέρεται ότι έγινε έλεγχος καταλληλότητας τους για το συγκεκριμένο τύπο οχήματος και θα δηλώνεται η πραγματική ισχύς του νέου κινητήρια ή/και ο κυλινδρισμός τους νέου κινητήρα

6.2 Πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρων εντός τριετίας από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας οχήματος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας:
6.2.1. Πιστοποιητικό καυσαερίων, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Ελέγχων της Δ/νσης Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Α.Π.) του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. Το ανωτέρω πιστοποιητικό έχει ισχύ για όλες τις όμοιες περιπτώσεις αντικατάστασης-διασκευής κινητήρα, που αφορά τον αυτό τύπο κινητήρα και αυτοκινήτου. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά τον έλεγχο εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητο εκπέμπει καυσαέρια εντός των ορίων που προβλεπόταν από τις ισχύουσες κατά την ταξινόμηση του διατάξεις «περί αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας».
6.2.2. Βεβαίωση Δημοσίου ΚΤΕΟ ή ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ανάλογα με το αν η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται πέραν ή εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της ΥΑ της παρούσης ποσοστών απόκλισης, αντίστοιχα.
Στις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.1882/1990, όπως ισχύει.
6.2.3. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από ΚΤΕΟ, με το νέο κινητήρα, όταν η πραγματική ισχύς ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του μεταβάλλεται εντός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2.3. της ΥΑ ποσοστών απόκλισης, στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται ανεξάρτητα εάν το όχημα είχε ισχύον ΔΤΕ πριν την αντικατάσταση ή διασκευή του κινητήρα ή δεν είναι υπόχρεο περιοδικού τεχνικού ελέγχου.Προκειμένου για αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρων δικύκλων μοτοσικλετών τα δικαιολογητικά της παρούσης υποπαραγράφου απαιτούνται εφόσον στην περιφερειακή ενότητα ταξινόμησης της μοτοσικλέτας εφαρμόζεται περιοδικός τεχνικός έλεγχος δικύκλων και δεν απαιτούνται για τα τρίτροχα οχήματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ΚΟΚ. Το δελτίο αυτό θα εκδίδεται μετά από γενικό οπτικό έλεγχο της όλης αντικατάστασης ή διασκευής του κινητήρα και σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή/και επικίνδυνες ελλείψεις, θα αναγράφεται στο χώρο παρατηρήσεων αυτού «Το παρόν εκδίδεται για αντικατάσταση/διασκευή κινητήρα (επιλέγεται αναλόγως )».

Διαδικασία για την παράγραφο 6.2 :
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης :
1. Κατατίθενται , σε πρώτη φάση, από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, και τα δικαιολογητικά της παρ.6.2 πλην του Πιστοποιητικού Καυσαερίων, ή της Βεβαίωσης Δημοσίου ΚΤΕΟ ή του ισχύοντος ΔΤΕ με το νέο κινητήρα.
2. Η ανωτέρω υπηρεσία, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον η αιτούμενη αντικατάσταση ή διασκευή κινητήρα επιτρέπεται, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο παραπεμπτικό σημείωμα προς τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή προς ΚΤΕΟ για την έκδοση του δικαιολογητικού που λείπει. Στο παραπεμπτικό σημείωμα προς ΚΤΕΟ επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του τυχόν καταλόγου των εξαρτημάτων προς αντικατάσταση. Σε περίπτωση απαίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Καυσαερίων στο παραπεμπτικό σημείωμα αναφέρεται απαραίτητα και η οδηγία περί εκπομπών ρύπων της Ε.Ε. τις απαιτήσεις της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το όχημα.
3. Μετά την έκδοση των υπολειπόμενων δικαιολογητικών ο ενδιαφερόμενος τα υποβάλλει στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας κατάθεσης των αρχικών δικαιολογητικών, για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στην οποία θα αναγράφεται η πραγματική ισχύς ή/και ο κυλινδρισμός του νέου κινητήρα.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Σε περίπτωση που ο νέος κινητήρας είναι του ιδίου τύπου, δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας ( δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΕΙΧ-ΔΙΧ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Για μεταχειρισμένα οχήματα:

1. Πιστοποιητικό Τελωνείου ή Ο.Δ.Δ.Υ.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το Κ.Τ.Ε.Ο.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ( επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ).
5. Ξένη άδεια κυκλοφορίας ( φωτοαντίγραφο ).
6. Βεβαίωση Ν. 2960/2001( ΦΕΚ 265/Α ) σε σχέση με την οδηγία καυσαερίων ή έγκριση τύπου οχήματος.
7. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.
8. Παράβολο Τραπέζης (σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ).

Για καινούργια οχήματα:

1. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά Τελωνείου.
2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας.
4. Παράβολο Τραπέζης ( σημείωμα καταβολής από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩ

Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΟΕ ή ΕΕ, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.
Εάν ο αγοραστής του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΛΙΧ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας, πιστοποιητικό τελωνείου ( τίτλος κυριότητας ).
3. Άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου προσώπου, ότι η επιχείρηση λειτουργεί βάση της αριθμ. . . . . . . . . . . . . . . . . . άδειας λειτουργίας.
4. Δελτίο ΚΤΕΟ όταν πρόκειται για ενάριθμο Λ.Ι.Χ. και πρακτικό επιθεώρησης όταν πρόκειται για ανάριθμο αυτοκίνητο.
5. Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.
6. Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ Χ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου Τουριστικού Δ.Χ. από τον Ε.Ο.Τ ( εις διπλούν ).
3. Άδεια λειτουργίας τουριστικού Γραφείου ( από τον Ε.Ο.Τ. ).
4. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ΟΑΕΕ.
5. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του λεωφορείου με απεριόριστη ασφάλεια επιβαινόντων.
6. Πιστοποιητικά Τελωνισμού αυτοκινήτου, συνοδευόμενα από έγκριση τύπου και σχεδιαγράμματα του οχήματος.
7. Άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών.
8. Βιβλιάριο Μεταβολών.
9. Παράβολο 100,00 ΕΥΡΩ τραπέζης συμβεβλημένης με την Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( σημείωμα καταβολής δίνεται από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ).
10. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ ( όταν είναι μεταχειρισμένο ).

Σε περίπτωση ανανέωσης άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου λόγω μεταβίβασης, το δικαιολογητικό 6, αντικαθίσταται από τα δικαιολογητικά μεταβίβασης, ισχύον Δ.Τ.Ε. ( ΚΤΕΟ ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου ( τίτλος κυριότητας ).
3. Βεβαίωση ΔΟΥ για το συγκεκριμένο επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή της επιχείρησης.
Εάν το όχημα είναι μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλ., από την βεβαίωση της ΔΟΥ, πρέπει να προκύπτει ακόμη το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 3 του άρθρου 2 του ν 1959/91.
4. Επιθεώρηση του οχήματος, όταν αυτό τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά στην χώρα και είναι μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ.
5. Δήλωση εισαγωγέα με τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ή επιθεώρηση για τα τιθέμενα πρώτη φορά σε κυκλοφορία μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλ.
6. Για κάθε περίπτωση, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση με νομική μορφή, άλλης αυτής του φυσικού προσώπου απαιτείται κατά περίπτωση το καταστατικό ή το ΦΕΚ.
7. Ισχύον Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο., εφόσον το Φ.Ι.Χ. δεν εισάγεται στη χώρα ως καινούργιο και δεν ταξινομείται σαν τέτοιο, για πρώτη φορά.
8. Άδεια κυκλοφορίας ξένης χώρας ή Prospectus, εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου για το όχημα.
9. Βεβαίωση κτηνιατρικής ή υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον το αυτοκίνητο θα μεταφέρει τρόφιμα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή γενικά είδη που συνδέονται με τη δημόσια υγεία.
10. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ( όπου ρητά προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση Α2/29548/5830/91 ) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποθηκευτικού χώρου, όταν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση.
11. Παράβολο 75,00 ΕΥΡΩ.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πλυντηρίου-λιπαντηρίου


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του πλυντηρίου – λιπαντηρίου ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού « ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθη-σαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του ΠΔ 455/76, όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
4. Βεβαίωση Ε.Υ.Δ.Α.Π. για την επεξεργασία των απόνερων και τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.
5. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
6. Οικοδομική άδεια για τη συγκεκριμένη χρήση.
7. Παραλαβή κυκλοφορικής σύνδεσης ή έγκρισης εισόδου-εξόδου για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα.

Η άδεια λειτουργίας πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..………………………………………………..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους.
3. Παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης ( η βεβαίωση προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ).

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημοσίας χρήσης


Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
1. Να μην έχει καταδικαστεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και να μην υπόκειται στις στερήσεις του άρθρου 53 του ν.3421/05 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
2. Να έχει τύχει άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων, που βρίσκεται σε ισχύ.
3. Να είναι Έλληνας υπήκοος ή πολίτης χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν έδρα στη χώρα μας, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων ή των μελών του Δ.Σ. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται , η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, σε επισήμως αναγνωρισμένους ομογενείς από χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Κύπρο, Ρουμανία, Τουρκία, Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα.
4. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89, του Π.Δ. 118/06, όπως αυτά ισχύουν και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού που επέβλεψε την εκτέλεση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα έργα του πρατηρίου εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι της άδειας ίδρυσης και του παρόντος διατάγματος.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας (κατά περίπτωση) για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό εκτελέσθηκε καλώς.
4. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας.
5. Άδεια οικοδομής (ανέγερση ή αλλαγή χρήσης).
6. Αποδεικτικό καταθέσεως στο ΤΕΕ ή στα παραρτήματα αυτού ή στην εξουσιοδοτημένη προς τούτο Τράπεζα της αμοιβής επίβλεψης του Διπλωματούχου Μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου, με τη διαδικασία που ορίζεται υπό του 30/31.5.1965 β.δ/τος όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
7. Αποδεικτικό καταθέσεως των υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων οριζομένων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ κρατήσεων επί της ως άνω αμοιβής επίβλεψης .
8. Αποδεικτικό προκαταβληθέντος στην αρμόδια ΔΟΥ φόρου επί της αμοιβής του κατά τα ανωτέρω διπλωματούχου μηχανικού ή της Τεχνικής Εταιρείας ή του Τεχνολόγου Μηχανολόγου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του πρατηρίου.
9. Παράβολο 200 ΕΥΡΩ ανταποδοτικού τέλους (ΚΑΕ 3421 ΔΟΥ).
10. Παράβολο 40 ΕΥΡΩ ετήσιου ανταποδοτικού τέλους (ΚΑΕ 3421 ΔΟΥ).

Η άδεια λειτουργίας πρατηρίου είναι αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι……………………………………………………….…..» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων (Στεγασμένου)


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Άδεια οικοδομής με χρήση σταθμού.
3. Βεβαίωση της πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του σταθμού ( εκμεταλλευτή ) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού « ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του ΠΔ 455/76 όπως αυτό ισχύει σήμερα ».
5. Κατά περίπτωση απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Ιδιωτικοί Χώροι Στάθμευσης

« Για τους κατά τις διατάξεις του Ν 960/79 χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων εφόσον ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης αυτών είναι ο καθοριζόμενος από τα οικεία Προεδρικά Διατάγματα ή τις αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου όπως προβλέπονται στο άρθρο 2 του Ν 960/79 ή εφόσον ο χώρος στάθμευσης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, η αρμοδιότητα αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ανήκει στην οικεία για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής, πολεοδομική αρχή ».

Η άδεια λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..………………………………………………………» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών ασύρματου της ζώνης συχνοτήτων πολιτών-ραδιοσταθμών C.B.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Προϋποθέσεις :

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμών C.B. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α΄, Β΄, Γ΄
1. Η άδεια Α΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους σταθερούς σταθμούς και χορηγείται:
• Σε ενώσεις προσώπων C.B.
• Σε άτομα που μένουν σε απομονωμένες κατοικίες αγροτικών, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών και σε μονές κατόπιν σχετικής βεβαίωσης των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ο.Τ.Ε.
• Σε ενώσεις προσώπων ( χωρίς οικονομικό συμφέρον ) που ασχολούνται με την προσφορά βοηθείας σε περιπτώσεις ανάγκης σε ανθρώπους ή ζώα ή με την προστασία του περιβάλλοντος.
• Κατ΄ εξαίρεση και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι ( 6 ) μηνών σε ομάδες προσώπων που παρέχουν κοινωφελές έργο ή που ασχολούνται με εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας κατά περίπτωση Δημόσιας Υπηρεσίας.

2. Η άδεια Β΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους κινητούς σταθμούς.

3. Η άδεια Γ΄ Κατηγορίας περιλαμβάνει τους φορητούς σταθμούς.
Οι άδειες Κατηγορίας Β΄ και Γ΄ χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες και σε πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άδεια παραμονής ή άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κατ΄ εξαίρεση χορηγείται άδεια C.B. σε αλλοδαπούς από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον προβλέπεται από κοινή συμφωνία χωρών ο όρος της αμοιβαιότητας ( η έκδοση μόνιμης άδειας γίνεται ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  :

Ι. Για έκδοση:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού CB στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB, θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά. Ακόμα ο ενδιαφερόμενος δηλώνει εάν είναι ή δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας CB.
Στην υπεύθυνη δήλωση ακόμα θα αναφέρονται:
– Τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία του ραδιοσταθμού CB
Οίκος κατασκευής
Μάρκα ή τύπος συσκευής
Αριθμός πλαισίου συσκευής ( serial number )
Ισχύς εξόδου πομπού
Συχνότητες λειτουργίας και αριθμός καναλιών
Είδος διαμόρφωσης
– Το είδος χρήσης του ραδιοσταθμού CB = Σταθερός [ βάση ] ή κινητός [ επί οχήματος της ξηράς – mobile ] ή φορητός.
Aν πρόκειται για ιδιοκατασκευή σημειώνεται η ένδειξη « IΔIOKATAΣKEYH » και μέχρις ότου εφαρμοστεί η διαδικασία έγκρισης τύπου συσκευής, υποβάλλεται συνημμένα πλήρες κυκλωματικό σχέδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
– Στοιχεία οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας και τύπος οχήματος ( ΕΙΧ, ΦΙΧ κ.λ.π. ) που θα τοποθετηθεί αν πρόκειται για κινητό σταθμό.
3. Αποδεικτικό της νόμιμης κατοχής της συσκευής CB ως εξής:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος συσκευής C.B. προσκομίζει το πρωτότυπο της παλαιάς άδειας C.B. ή το πρακτικό σφράγισης αν έχει ακυρωθεί η άδεια του και η συσκευή έχει σφραγισθεί.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοράζει συσκευή (για πρώτη φορά) απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο ή εναλλακτικά το προβλεπόμενο έντυπο προμήθειας στο οποίο συνυπογράφουν ο πωλητής και ο αγοραστής της συσκευής C.B

4. Τέλη λειτουργίας όπως παρακάτω:
– Για ραδιοσταθμό CB A” κατηγορίας, σε συλλόγους CB της περίπτωσης 2α του άρθρου 5 του ΠΔ 156/90, ( 130,00 ΕΥΡΩ ).(ΚΑΕ2339).
– Για ραδιοσταθμό CB A” κατηγορίας των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 156/90, ( 52,00 ΕΥΡΩ )(ΚΑΕ 2339).
– Για ραδιοσταθμό CB A” κατηγορίας προσωρινής διάρκειας λειτουργίας της περιπτώσεως δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΠΔ 156/90, ( 26,00 ΕΥΡΩ )(ΚΑΕ2339).
– Για ραδιοσταθμό CB B” και Γ” κατηγορίας, ( 52,00 ΕΥΡΩ )(ΚΑΕ2339).
5. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος ( για κινητό σταθμό, ιδιόκτητο ή παραχωρημένο ).
6. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξοπλισμού ( σύμφωνα με την 99/05 Ε.Κ. ).
7. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΙΙ. Για ανανέωση εμπρόθεσμη:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
3. Τέλη όπως στην παράγραφο I 4 .

III. Για ανανέωση εκπρόθεσμη:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
3. Τέλη στο διπλάσιο ποσό του αναφερομένου στην παράγραφο I 4 .

IV. Για τροποποίηση:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την μόνιμη κατοικία και ότι δεν έχει ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά προηγούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθμού C.B. στο όνομά του. Επίσης ότι η άδεια CB θα χρησιμοποιηθεί ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.
3. Παράβολο 9,00 ΕΥΡΩ (KAE 2339).

1. Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
Α. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
Β. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

2. Τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 % και οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία καταβάλλουν το μισό ανά περίπτωση τέλος.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων


Απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο μηχανικού, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του ΠΔ 78/88, όπως αυτό ισχύει σήμερα και της άδειας ίδρυσης.
3. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή) και να υποβάλλεται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
4. Άδεια οικοδομής ή απόφαση αρμοδίου οργάνου εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτιρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία Πολεοδομική Αρχή. Δεν απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας σε περίπτωση Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία – βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση).
5. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/54 ή άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του Ν 1575/1985. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερόμενου πτυχίου ή άδειας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψης ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου. Για τις ειδικότητες αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται και βεβαίωση ΚΕΚ περί παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου- βαφείου.
6. Υπεύθυνη Δήλωση επιβλέποντος – ων για κάθε ειδικότητα « δεν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στο Δήμο………., οδός………..».
7. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Η άδεια λειτουργίας συνεργείου είναι αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές διατάξεις για κάποια περιοχή, είναι ενδεχόμενο να προκύπτουν και επιπλέον δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης διαμορφώνεται ως εξής: « Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………… αυτοτελώς ή από κοινού δηλώνω ότι…..……………………………………………………………» ( το κείμενο κατά περίπτωση ).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής υποψηφίων οδηγών


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
3. Φωτοαντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής, θεωρημένα από την υπηρεσία που τις εξέδωσε.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Παράβολο 60,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
6. Βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας περί έναρξης της λειτουργίας της σχολής οδηγών. Η βεβαίωση αυτή θα μπορεί να προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας ραδιοερασιτέχνη


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο ΔΟΥ 26,00 ΕΥΡΩ (KAE3741).
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ( σε περίπτωση υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπηκοότητά τους και την μόνιμη διαμονή τους ).
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται : α) ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, β) ότι κατά το παρελθόν δεν του έχει αφαιρεθεί η άδεια ερασιτεχνικού σταθμού.
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ραδιοερασιτεχνικού πτυχίου ή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης περί εναρμονισμένου πιστοποιητικού εξετάσεων ραδιοερασιτέχνη HAREC της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με την οποία παρέχεται η συναίνεσή του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου. Ο ανήλικος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών και απόφοιτος Δημοτικού σχολείου.
Για τα νομικά πρόσωπα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό μη κερδοσκοπικού σωματείου ή συλλόγου, ιδρυτική πράξη του εργαστηρίου, απόφαση του νομικού προσώπου περί ορισμού υπευθύνου ραδιοερασιτέχνη , δήλωση του μόνιμου χώρου του σταθμού, αίτηση και παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ ΚΑΕ 6741).
Για Τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ραδιοεπικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη,
β) ο υπεύθυνος λειτουργίας να είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης κατηγορίας 1 και ορίζεται με απόφαση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομιμότητα της παραμονής τους.
Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:

1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας μεταφορικών επιχειρήσεων Ν.38376

Προϋποθέσεις:
Για την σύσταση και λειτουργία μεταφορικών επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 383/76, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω κατά περίπτωση προϋποθέσεις:
1. Οι μέτοχοι ή εταίροι, πρέπει να είναι οδικοί μεταφορείς.
2. Οι μέτοχοι ή εταίροι, πρέπει να είναι ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
3. Το σύνολο του μικτού βάρους των εισφερομένων σε αυτές Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων ( κατά χρήση ή κατά κυριότητα ) αυτοδύναμων ή συρμών, πρέπει να υπερβαίνει τους 110 τόνους.
4. Τα εισφερόμενα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα καθ’ όλη την διάρκεια της εταιρικής σχέσης, πρέπει να εργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως στις εταιρείες.
5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, το συνολικό μικτό βάρος πέσει κάτω από τους 110 τόνους, οι εταιρείες διαλύονται αυτοδικαίως.
6. Ο σκοπός των μεταφορικών επιχειρήσεων, πρέπει να είναι εθνικές ή διεθνείς μεταφορές ή εθνικές και διεθνείς μεταφορές, εάν τα εισφερθέντα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα είναι κατηγορίας μεταφοράς αυτοκινήτων, υγρών και ξηρών τροφίμων, χημικών υγρών ή βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου.

Διαδικασία

I. Έντυπη Αίτηση

ΙΙ . Εγκριση κατασταστικού
Για την έγκριση του καταστατικού υποβάλλονται:
1. Πιστοποιητικά ΟΑΕΕ των μετόχων ή εταίρων.
2. Σχέδιο Καταστατικού εις διπλούν.
3. Άδειες κυκλοφορίας των εισφερομένων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
4. Άδειες Οδικού μεταφορέα όλων των εταίρων ή μετόχων.

ΙΙΙ . Έγκριση λειτουργίας
Μετά την χορήγηση της έγκρισης καταστατικού υποβάλλονται:
1. Καταστατικό το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο ( στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών ) ή βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, ότι το καταστατικό έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Άδεια Οδικού μεταφορέα στο όνομα της εταιρείας ( χορηγείται από την οικεία Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, με τη διαδικασία που προβλέπεται ανάλογα με τη μορφή της προς σύσταση μεταφορικής εταιρείας ).

ΙV. Τελική διαδικασία
Μετά την υπογραφή της απόφασης έγκρισης λειτουργίας και εντός προθεσμίας 15 ημερών, οι μέτοχοι ή οι εταίροι προσέρχονται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου τηρούνται οι φάκελοι των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων για αλλαγή των αδειών κυκλοφορίας.

Στις περιπτώσεις σύστασης εταιρειών Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε. οι άδειες κυκλοφορίας δεν αλλάζουν, αλλά σφραγίζονται με την ένδειξη « ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. ………………».

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Κρατικές πινακίδες.
2. Άδεια κυκλοφορίας.
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Καταστατικό, εάν πρόκειται για εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. και ΦΕΚ εάν πρόκειται για Α.Ε.

Η δήλωση για ακινησία των Φ.Ι.Χ., γίνεται στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, που βρίσκεται ο φάκελος του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή, ραδιοτηλεφωνητή

Προϋποθέσεις:
1. Υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε και ηλικία 18 ετών και άνω.
2. Να κατέχει τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή άλλο τίτλο τουλάχιστον ισότιμης προς αυτά σχολής.
3. Να έχει άρτια όραση, ακοή και άρθρωση φωνής.
4. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου κρατικής σχολής ραδιοτηλεγραφητών ή νόμιμης ιδιωτικής σχολής ραδιοτηλεγραφίας – ραδιοτηλεφωνίας ή σχολής του ΟΤΕ, των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.
5. Να πετύχει στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Πτυχίο, αποδεικτικό ή βεβαίωση σχολής ασυρματιστών, ή των άλλων σχολών που περιγράφονται παραπάνω.
3. Απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή τίτλο τουλάχιστον ισότιμης σχολής.
4. Πιστοποιητικό κρατικής ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας ή νοσοκομείου πρόσφατης έκδοσης (6μήνου).
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει: « δεν υπόκειμαι στις στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν έχω καταθέσει παρόμοια δικαιολογητικά σε άλλη Υπηρεσία της χώρας ».
6. Τρεις ( 3 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
7. Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ.(ΚΑΕ3741).
8. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αναζητείται από την υπηρεσία).

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση νέας άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αντίγραφου άδειας εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης.
3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από Ο.Ε.Ε.Κ.
4. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 208/02.
6. Ποινικό Μητρώο έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, το οποίο αναζητείται από την Υπηρεσία.
7. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.

Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών  λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Παράβολο 30,00 ΕΥΡΩ.
3. Τη φθαρμένη άδεια εκπαιδευτή ή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι απώλεσε ή του εκλάπη η άδεια και δεν παρακρατείται από οποιαδήποτε αρχή.
4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας Γ1


Προϋποθέσεις:

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.
3. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα και
β. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.

4. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 ΕΥΡΩ, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης ( θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι. ).

5. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 ΕΥΡΩ, για την χορήγηση Π.Ε.Ι.

6. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Σχετικές Διατάξεις:
Π.Δ. 19/1995 ( ΦΕΚ Α’ 15 ) όπως ισχύει και Π.Δ. 74/2008 ( ΦΕΚ 112 Α’ ).
Υ.Α. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526 Β’) όπως ισχύει και απόφαση οικ. 49522/6046/10-9-2009.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/29-7-2008, 91/439/ΕΟΚ, 2006/126/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ όπως ισχύει.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας κατηγορίας Δ1


Προϋποθέσεις:

1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε.
3. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα και
β. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

2. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι ( 6 ) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι ( 6 ) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.

4. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 ΕΥΡΩ, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης ( θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι. ).

5. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 ΕΥΡΩ, για την χορήγηση Π.Ε.Ι.

6. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ1 ή Δ ή Δ1+Ε ή Δ+Ε

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.

Σχετικές διατάξεις:

Π.Δ. 19/1995 ( ΦΕΚ Α’ 15 ) όπως ισχύει και Π.Δ. 74/2008 ( ΦΕΚ 112 Α’ ).
Υ.Α. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526 Β’) όπως ισχύει και απόφαση οικ. 72048/9666/08.
Κ.Υ.Α. 43206/6028/29-7-2008, 91/439/ΕΟΚ, 2006/126/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ όπως ισχύει.

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης τροχόσπιτου


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Ι. Για πρώτη φορά

Α. Καινούργια
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικά Τελωνείου και έγκριση τύπου ( χορηγείται από τον εισαγωγέα ).
3. Τίτλος κυριότητας ( τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την ΔΟΥ για την καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής ).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου « δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος » με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.

Β. Μεταχειρισμένα ( ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ )
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ( 1-3-4-5-6-7 ) και επιπλέον:
1. Πιστοποιητικά Τελωνείου.
2. Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας του τροχόσπιτου.

ΙΙ. Λόγω μεταβίβασης
1. Αίτηση του νέου κατόχου.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης του τροχόσπιτου ( θεωρημένο από την ΔΟΥ για την καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής ).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.

ΙΙΙ. Λόγω αλλαγής αυτοκινήτου  (του ιδίου ιδιοκτήτη)
1. Αίτηση.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
4. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
5. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Χορήγηση σημειώματος ρυμούλκησης μπαγκαζιέρας-τρέϊλερ-τροχοσκηνής


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Ι. Για πρώτη φορά
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου », εκτός της περίπτωσης που το ρυμουλκούμενο διαθέτει έγκριση τύπου.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
5. Αποδεικτικό αγοράς.

ΙΙ. Λόγω μεταβίβασης
1. Αίτηση του νέου κατόχου.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ».
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.
6. Σημείωμα ρυμούλκησης προηγούμενου κατόχου.

ΙΙΙ. Λόγω αλλαγής αυτοκινήτου (του ιδίου ιδιοκτήτη)
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ».
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.
5. Προηγούμενο σημείωμα ρυμούλκησης.

IV. Λόγω ρυμούλκησης  και από άλλο αυτοκίνητο(διαφορετικού ιδιοκτήτη)
1. Αίτηση.
2. Παράβολο 3,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ( Ν 1599/86 ) από ιδιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό σύμφωνα με την 34075/3603/99 ( ΦΕΚ 2117Β/06-12-99 ) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων « στην οποία θα αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του αυτοκινήτου και του ρυμουλκούμενου ».
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου Ε.Ι.Χ.
5. Φωτοαντίγραφο υπάρχοντος σημειώματος ρυμούλκησης.
6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη τρέιλερ (βλ.σημείωση).

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του ρυμουλκούμενου στην οποία θα αναγράφει:« παραχωρώ την χρήση του με αρ. πλαισίου ………………………………………..τρέιλερ – μπαγαζιέρας – τροχοσκηνής ιδιοκτησίας μου στον ……………………………………………………. ( ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ) κάτοχο του υπ΄ αριθμ. ……………………………. αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
1. Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
2. Εξουσιοδότηση ( με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ).

Για εκτύπωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Για συμπλήρωση του εντύπου, κάντε κλικ εδώ

Υγεία & Κοιν. Μέριμνα

Αγρ. Οικονομία & Κτηνιατρική

Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Υποδομές