ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 92368/22624 αίτηση του προς το Τμήμα Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο Ευθύμιος Μοσχόπουλος του Παναγή, με ΑΦΜ 301476140/Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, αιτείται την έκδοση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου με αποθηκευτικούς χώρους και έδρα το Ληξούρι. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με την διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (29.364,10€) . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.

Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. . . . αναλυτικά ⇒

Διανομή Προϊόντων ΤΕΒΑ Αυγούστου 2021 για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Δείτε παρακάτω πληροφορίες διανομής αναφορικά με:

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σας καλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατόπιν της υπ’ αριθ. 56/2021 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ στο πλαίσιο του διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73€ . . . αναλυτικά ⇒

Διαγωνισμός για έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 290.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΑΒΘ7ΛΕ-Α1Σ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009012260
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182272

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒