ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19.

Περισσότερες πληροφορίες στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ ΨΒΥΖ7ΛΕ-ΚΤΜ. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης: Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. περισσότερα . . .

Περίληψη Διακήρυξης: Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. περισσότερα . . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων (παγιδοθέτες) μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2020. περισσότερα . . .

Κενές θέσεις φαρμακείων των Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης κατά την 31 Μαΐου 2020

Δείτε επί του θέματος:

  1. Τη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ 63Φ37ΛΕ-Σ0Ζ.
  2. Τη σχετική αίτηση για ενδιαφερόμενους.
περισσότερα . . .

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια

1. ΑΠ:6197/1369/22.01.2020

περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΙΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί να υποβάλλουν προσφορά, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Καταπολέμηση κουνουπιών CPV: 90922000-6 για το οικονομικό έτος 2020 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2020. περισσότερα . . .

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που εδρεύει στο Αργοστόλι του Νομού Κεφαλληνίας. περισσότερα . . .

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και εξαιρετικά κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας.

Λεπτομέρειες & περισσότερες πληροφορίες, στη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ απόφαση με ΑΔΑ ΩΤΧΣ7ΛΕ-ΟΕΣ. περισσότερα . . .

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας 2020 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας (CPV: 77100000-1) έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: EL 223) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογισμό 113.350,07€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. περισσότερα . . .