Κενές θέσεις/αιτήσεις σε αναμονή για ειδίκευση γιατρών σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. . . . αναλυτικά ⇒

Διανομή Προϊόντων ΤΕΒΑ Αυγούστου 2021 για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Δείτε παρακάτω πληροφορίες διανομής αναφορικά με:

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σας καλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατόπιν της υπ’ αριθ. 56/2021 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ στο πλαίσιο του διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73€ . . . αναλυτικά ⇒

Διαγωνισμός για έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 290.000,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΑΒΘ7ΛΕ-Α1Σ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009012260
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182272

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Διαγωνισμός για έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 37.985,19 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Δεν απαιτείται (συνοπτικός διαγωνισμός)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009056065
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182442

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: : ΕΡΓΟ
Π/Υ : 129.612,00 € με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 99Τ27ΛΕ-Ι1Θ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 21PROC009052427
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 182441

 

εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων για τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δείτε περισσότερα στην επί του θέματος σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ  με ΑΔΑ 6ΧΡΛ7ΛΕ-Χ20.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στην Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δείτε τη σχετική ανάρτηση δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 68ΛΑ7ΛΕ-Η32.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑ

[ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ ] 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑ

Oι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από την Β. Αφρική προς τη χώρα μας έχουν προκαλέσει αισθητή άνοδο    της θερμοκρασίας  η οποία  αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή από την Πέμπτη 29-07-2021 έως και την  Τρίτη 03-08-2021 σε ολόκληρη τη χώρα.. . . . αναλυτικά ⇒