Επιλογή Σελίδας

Κατατέθηκε με αριθ 9814_1564/2-2-24 αίτηση της ΑΡΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 802071150 στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλλει στην Δ/νση Ανάπτυξης ένσταση αναφορικά με την αίτηση μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας.