Επιλογή Σελίδας

Η  Άδεια είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 610Γ7ΛΕ-4ΨΚ

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ Α 2010 ) ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας.

(Από το Τμήμα Βιομηχανίας ΠΕ Λευκάδας)