Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης Μιχαλάτου Δ. του Ε. & Μιχαλάτου Μ. του Δ.

Ανακοίνωση για τους κατόχους βοοειδών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει ότι, πως με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ.: 6017/1467/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κεφαλληνίας (ΑΔΑ: ΨΕ3Σ7ΛΕ-ΖΛΕ) η ΠΕ Κεφαλληνίας και η ΠΕ Ιθάκης οριστήκαν ως ζώνες εμβολισμού για την Οζώδη Νόσο των Βοοειδών. 

περισσότερα . . .περισσότερα . . .

Ανακοίνωση πρόσληψης δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων)

Κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ανακοινώνεται η πρόσληψη δύο (02) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.περισσότερα . . .

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης (τροποποίηση προηγούμενης – υπάρχουσας)

Η νέα άδεια είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΨΙ37ΛΕ-ΩΧΤ, τροποποιώντας & προς αντικατάσταση της άδειας με ΑΔΑ ΩΗΠΓ7ΛΕ-Δ71.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.

 

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Λάσκαρη Κ.

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Μωραΐτη Κ., Μωραΐτη Δ. & Μωραΐτη Π.

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Καλούρη Ανδρέα

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Διβάρη Ιωάννη