Επιλογή Σελίδας

Αρμοδιότητες Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Επιστημών

 • Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης.

 • Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.

 • Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.

 • Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.

 • Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και

 • φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.

 • Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.

 • Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.

 • Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με

 • άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

 • Κάθε άλλη δραστηριότητα που προάγει την τέχνη, την επιστήμη και την έρευνα, για την προώθηση των σκοπών της Περιφέρειας επ’ ωφελεία των κατοίκων της.