Επιλογή Σελίδας

Αρμοδιότητες Νησιωτικής Πολιτικής

Η Επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Την επεξεργασία & προώθηση ειδικών πολιτικών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της νησιωτικότητας σε όλο το φάσμα της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας της
περιοχής
2. Την αναζήτηση χρηματοδοτικών μέσων για την επίτευξη των στόχων που καθορίζουν οι πολιτικές αυτές
3. Τη δράση για την εφαρμογή στο νησιωτικό χώρο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης της τοπικής οικονομίας και των τοπικών προϊόντων
4. Το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών
5. Την παρακολούθηση των θεμάτων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου