ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για  τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΣΑΣ7ΛΕ-5ΑΚ