Η διακήρυξη διατίθεται μέσω του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ  (Αρχική Σελίδα -> ΚΗΜΔΗΣ -> Αναζήτηση Στοιχείων από 13/6/2017), με ΑΔΑΜ 18PROC003052508.

Επίσης, διατίθενται τα λοιπά συνημμένα αρχεία επί του έργου, μέσω της δ/νσης http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx & αναζητώντας με ΑA Συστήματος 71129.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.