Ακολουθούν Συνημμένα

Α1. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Α2. PESDA Map1_admin_Rev
Α3. PESDA Map2_corine_Rev
Α4. PESDA Map3_Natura_Rev
Α5. PESDA Map4_geology_v2_Rev
Α6. PESDA MAP5_ADMIN_A0
Α7. PESDA Map6_ADMIN_A0
Β1. ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ ΙΟΝΙΩΝ
Β2. SMPE_Map1_admin_Rev
Β3. SMPE_Map2_corine_Rev
Β4. SMPE_Map3_Natura_Rev
Β5. SMPE_Map4_geology_v2_Rev
Β6. SMPE_Map5_admin_A0
Β7. SMPE_MAP6_admin_A0

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.