Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 361-17/23-04-2019
Επικύρωση του 16oυ/17-04-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 362-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 363-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 364-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 365-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 366-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 367-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 368-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 369-17/23-04-2019
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 370-17/23-04-2019
Εισήγηση επί αιτήσεως αναδόχου για παράταση της τρίτης αποκλειστικής προθεσμίας και της Συνολικής προθεσμίας (1η παράταση συνολικής προθεσμίας) του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών σε Τμήματα του Οδικού Δικτύου Παλικής».

Αριθμ. απόφασης 371-17/23-04-2019
Έγκριση κατάρτισης των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION “INCLUST”».

Αριθμ. απόφασης 372-17/23-04-2019
Έγκριση αποτελέσματος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Οικονομικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με ακρωνύμιο SAVE-WATER (Πακέτο Εργασίας 1/ Παραδοτέο 1.1.3: Project Management and Project Reports), του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Αριθμ. απόφασης 373-17/23-04-2019
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συνολικού αντικειμένου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».

Αριθμ. απόφασης 374-17/23-04-2019
Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΡΗΠΙΔΌΤΕΙΧΟΥ ΛΈΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθμ. απόφασης 375-17/23-04-2019
Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΘΑΜΝΩΣΗΣ & ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ – ΦΡΕΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθμ. απόφασης 376-17/23-04-2019
Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΘΑΜΝΩΣΗΣ & ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ – ΦΡΕΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθμ. απόφασης 377-17/23-04-2019
Τρόπος επιλογής αναδόχου για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ CORFU PALACE ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΕΣΥΛΛΑ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αριθμ. απόφασης 378-17/23-04-2019
Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του 3ου υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε. – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)».

Αριθμ. απόφασης 379-17/23-04-2019
Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας

Αριθμ. απόφασης 380-17/23-04-2019
Έγκριση όρων διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της ΠΕ Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, για το έτος 2019.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ. απόφασης 381-17/23-04-2019
Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» προϋπολογισμού 738.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη ως μειοδότη της εταιρείας «ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 50,31% (πενήντα και τριάντα ένα επί τοις εκατό)

Αριθμ. απόφασης 382-17/23-04-2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην εταιρεία G.E.U.S. TV για ανάθεση παροχής υπηρεσιών που αφορά διαφημιστική προβολή των Ιόνιων Νήσων στην Αυστρία στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019.

Αριθμ. απόφασης 383-17/23-04-2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για φιλοξενία 17 τουριστικών πρακτόρων στις 24 Μαΐου 2019 στην εταιρεία ‘ BE 4YOU TRAVEL, Μάρκος Δαμανάκης & ΣΙΑ ΙΚΕ, Γραφείο Γενικού Τουρισμού’ στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (τουριστικών πρακτόρων), του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ’’.

Αριθμ. απόφασης 384-17/23-04-2019
Έγκριση κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ – ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008.

Αριθμ. απόφασης 385-17/23-04-2019
Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για ενέργειες ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ του έργου με τίτλο: “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ’’.

Αριθμ. απόφασης 386-17/23-04-2019
Παροχή εξουσιοδότησης για νομική εκπροσώπηση και έγκριση δαπάνης.

Αριθμ. απόφασης 387-17/23-04-2019
Έγκριση της περίληψης ανακοίνωσης και της ανακοίνωσης για την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης ««Τηλέμαχος» – Καινοτόμο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986 και της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010951.

Αριθμ. απόφασης 388-17/23-04-2019
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αρ. 1181-58/28-12-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ σχετικά με την χορήγηση επιδόματος μεταφοράς μαθητών.

Αριθμ. απόφασης 389-17/23-04-2019
Έγκριση ανασυγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.