ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 73660
ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005365980
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005366397
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 14.30 μ.μ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ_7-2019
ΠΑΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_7-2019

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.