Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 785523

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ): 19PROC005422117

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005404237

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘WP1 : Project Management & Coordination’, ‘WP2: Information & Publicity’, ‘WP3: Electronic & physical networking – Studies-LivingLabs’, ‘WP4:Design and operation of Cross Border Innovationnet works’, ‘WP5:Project evaluation and sustainability’ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Innovative Networks for the Agri-foodSector – INNONETS” με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 215.807,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (συμβατικά τεύχη) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.