Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. απόφασης 748-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 36oυ/13-08-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 749-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 750-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 751-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 752-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 753-37/20-08-2019ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 754-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 755-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 756-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ. απόφασης 757-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 758-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 759-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (6) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. 2017-2018».

Αριθμ. απόφασης 760-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΘΑΜΝΩΣΗΣ & ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ – ΦΡΕΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €.

Αριθμ. απόφασης 761-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ» και προϋπολογισμό 24.800,00 €. της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 762-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού Ι για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ & ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με στοιχεία χρηματοδότησης ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 522, ΚΕ2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 763-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2 ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 522 Κ.Ε.2018ΕΠ52200008, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 764-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3 ου Πρακτικού (Οικονομικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών & Αξιολόγησης Προσφορών Π.Ε. Λευκάδας για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λευκάδας για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021»,
προϋπολογισμού επτακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων, οδόντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (703.382,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και τριακοσίων δέκα χιλιάδων, οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (310.849,82) δικαιωμάτων προαίρεσης (20% συν τετράμηνης παράτασης εώς 31-12-2021)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Αριθμ. απόφασης 765-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών παραλαβής για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ. απόφασης 766-37/20-08-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη ανάδοχων παροχής υπηρεσιών-προμηθειών, στα πλαίσια της από κοινού οργάνωσης της Π.Ι.Ν. με τον Κόρισσο Περιβαλλοντικό Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο, του 7ου Κόρισσου αγώνα δρόμου στην άμμο, που θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, στον Ίσσο Κέρκυρας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάση τιμής.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.