Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 872-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Έγκριση δαπάνης και μετακίνησης του Αναπλ. Προϊστάμενου Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Ε. Ζακύνθου, Ιωάννου Κλάδη Μόρφη, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2019, Θεσσαλονίκη 8-10/11/2019.

Αριθμ.Απόφασης 873-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του υποέργου:«Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού & Εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020», Π/Υ: 735.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. Ζακύνθου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 874-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του υποέργου:«Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2019-2020», Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ι.Ν.» της ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200009, Π.Ε. Ζακύνθου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 875-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αποδοχή επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος της Ένωσης Εταιρειών Dotsoft-Epsilon που αφορά τον ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό με αριθμ. πρωτ. οικ. 67285/15852/31-7-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005404237) και τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών ‘‘WP1 : Project Management & Coordination’’, ‘‘WP2: Information & Publicity’’, ‘‘WP3: Electronic & physical networking-Studies-Living Labs’’, ‘‘WP4: Design and operation off Cross Border Innovation networks’’, ‘‘WP5: Project evaluation and sustainability’’, στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food Sector – INNONETS”» (MIIS 5003493) στο πλαίσιο του Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 215.807,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%».

Αριθμ.Απόφασης 876-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση και τροποποίηση των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 877-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός δικηγόρου και εξειδίκευσης πίστωσης, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 878-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 41oυ/02-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 879-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 880-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 881-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 882-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Aριθμ.Απόφασης 883-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 884-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 885-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 886-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 887-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 888-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 889-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του υποέργου: «Διαγράμμιση – Σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020», Π/Υ: 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. Ζακύνθου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Αριθμ.Απόφασης 890-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο.Δ.Α.Ζ.», (Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου), Π/Υ: 266.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 891-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Αριθμ.Απόφασης 892-42/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο και εξειδίκευση πίστωσης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.