ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:  6ΨΧΘ7ΛΕ-6ΣΟ
ΗΛ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A8%CE%A7%CE%987%CE%9B%CE%95-6%CE%A3%CE%9F

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC006093116

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC006093385

 

6ΨΧΘ7ΛΕ-6ΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV_ΤΕΥΔ_SAVE-WATER

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.