Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού», με προϋπολογισμό 319.761,29 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό εργασιών 186.976,31 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 257.872,01 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο Π.Ε. Κεφαλληνίας – 2ος όροφος, Αργοστόλι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556, fax επικοινωνίας 26713 60601, αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 20-1-17.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-1-17 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η   κατάθεση   εγγυητικής επιστολής  συμμετοχής  ύψους 5.158,00 €.

Το  έργο  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2014ΕΠ52200002.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαθέσιμη δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΞΣΞ7ΛΕ-ΙΦΞ περίληψη διακήρυξης, καθώς & στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 16PROC005639886.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ (19/01/2017)

Σας παραπέμπουμε επίσης στα κάτωθι αρχεία:

  1. Αρ. 4243/1035/18-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, με πρόσθετες διευκρινίσεις.
  2. Αρ. 4823/1189/19-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, για περαιτέρω διευκρινίσεις.
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147).