Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό δεκατρείς χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (13.120,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή για το Οικονομικό Έτος 2017

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι δημοσιευμένο στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΞΨΩ7ΛΕ-ΠΒΑκαθώς & στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (Αναζήτηση -> Προκηρύξεις) με ΑΔΑΜ 17PROC006066369.