Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΦ87ΛΕ-7ΩΠ
Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC006170597 2017-05-11

Μπορείτε να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης