ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, έχοντας υπόψιν:

1.Την υπ΄αριθ. 4-7/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού , Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Π.Ι.Ν. σχετικά με την Συνδιοργάνωση της ΠΕ Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου της εκδήλωσης Γιορτής της μαύρης σταφίδας στις 19-8-2017.
2.Το υπ΄αριθ.63514/12000/26-7-2017 έγγραφο του τμήματος Κοιν.Μέριμνας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε Ζακύνθου.
3.Το από 25-7-2017 τεχνικό δελτίο του φορέα.
συνδιοργανώνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου την εκδήλωση την Γιορτής της μαύρης σταφίδας στις 19-8-2017στην πλατεία Σαρακινάδου.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνδιοργάνωσης, η Π.Ε Ζακύνθου πρόκειται να αναθέσει, την παροχή των κάτωθι προμηθειών/υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Δευτέρα 31-7-2017 και ώρα 13.00 μ.μ να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω προμηθειών / υπηρεσιών ή για τμήμα αυτών.
Οι προσφορές κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντος, στο Τμήμα Γραμματείας, στο κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Διοικητήριο, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 29100, 1ος όροφος, με την ένδειξη: για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου.
Κατά την διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι προσφέροντες.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά .

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ