Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 17PROC002074549 2017-10-11

Μπορείτε να κατεβάσετε: