Διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθεια χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών .Π/Υ: 30.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.). Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου προμήθειας χαρτιού, γραφικής ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (NUTS: GR221 με CPV: 30192700-8, 30125110-5) με προϋπολογισμό τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή. Η σύμβαση δομείται σε δύο (2) τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Η σχετική υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του αναδόχου με την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου θα ισχύει μέχρι 31.12.2017, με δυνατότητα παράτασης που δε θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες και το φυσικό ή / και οικονομικό αντικείμενο της συναφθείσας σύμβασης. Η χρηματοδότηση είναι από τον προϋπολογισμό ειδικού φορέα 02.073 ΚΑΕ 1111.00.00.1. του Οικονομικού Έτους 2017. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι ή υπ. Αριθμ 87493/36132/12-10-2017 με ΑΔΑ: Ω6ΡΩ7ΛΕ-2ΦΕ . Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ζακύνθου της Π.Ι.Ν. (Ταχ. δ/νση: Διοικητήριο, ΤΚ. 29100 Ζάκυνθος). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 27/11/2017 και ώρα 15.00 μμ, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 1/12/2017 και ώρα 10.00 π.μ.. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α..Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 31.12.2017. Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι την 20/11/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 26953.60343, φαξ:26953.60329, e-mail: vertzagias@pin.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος κ. Βερτζάγιας Δημήτριος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Ζακύνθου, Διοικητήριο, 29100 Ζάκυνθος. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Διονύσιος Στραβοράβδης

  Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη στο σύστημα Διαύγεια με ΑΔΑ : Ω2ΤΓ7ΛΕ-ΛΕ4, καθώς
στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης διαθέσιμο δημοσιευμένο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002174125)
και στην Αναζητηση Ανοιχτων προκηρυξεων
 (  Αναθέτουσα Αρχη:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -  Αρ./ Α/Α Συστήματος   46805  )