ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζάκυνθος, 08-02-2018 Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ζακύνθου, ανακοινώνεται ότι η έκδοση και θεώρηση-ανανέωση των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (επαγγελματικών-παραγωγικών) γίνεται από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). Συνεπώς, οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας μας, θα αποσταλούν στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στους πίνακες, εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας (21ης Μαϊου -Διοικητήριο) έως τις 28/02/2018, προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, προσκομίζοντας βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’)΄. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι αδειούχοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους που απεστάλη ο φάκελος τους, έως τις 30/03/2018 (καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου να απογραφούν και να τους δοθεί νέο έντυπο αδείας με τις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι, οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί στο παρελθόν με ετήσια διάρκεια, εφεξής ανανεώνονται πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες, ανανεώνονται μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια. Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ανατρέξουν στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, κλπ”.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)

  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ
1 ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2 ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
3 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
4 ΓΡΑΜΨΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
5 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
6 ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
7 ΖΟΥΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
8 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
9 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
10 ΚUKUNOSKI BLAGOYGHE NAUM ΖΑΚΥΝΘΟΥ
11 ΚRYEMADHI PETRIT MUSTAFA ΖΑΚΥΝΘΟΥ
12 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
13 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
14 ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
15 ΜΠΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
16 ΜΠΟΖΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
17 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
18 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
19 ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
20 ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
21 ΞΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
22 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
23 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
24 ΠΛΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΜΑΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
25 ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
26 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
27 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
28 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
29 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
30 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
31 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
32 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
33 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ-ΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
34 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

35

ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ

ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ)

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2 ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ