Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της Προμήθεια Υγρών Καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων έτους 2018. , Π/Υ: 24.995,01€ (με το Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη  29η Μαίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Η Περίληψη Διακήρυξης και η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη & δημοσιευμένη στο σύστημα Διαύγεια με ΑΔΑ : 6ΤΤΛ7ΛΕ-79Κ και κάνοντας Αναζήτηση στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003076233.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.