ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ζάκυνθος 20 .12.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                             Αρ πρωτ: οικ. 117071/22095
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΥΑ ΑΡΙΘΜ. Δ2/16570/05 (ΦΕΚ Β 1306/16-9-2006)

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης αίτησης για την χορήγηση άδειας άσκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Υ.Α αριθμ Δ2/16570/05 ( ΦΕΚ 1306/2006) όπως έχει τροποποιηθεί ».

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 115884/21888/18-12-2018 αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΓΚΟΥΣΚΟΣ Σ & Δ. Ο.Ε» για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου όπως πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α αριθμ Δ2/16570/05 ( ΦΕΚ 1306/2006) όπως έχει τροποποιηθεί να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη αίτησης για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΚΟΥΣΚΟΣ Σ& Δ Ο.Ε»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ: Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου ( με αποθηκευτικούς χώρους)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΓΚΟΥΣΚΟΣ Σ &Δ Ο.Ε»
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Θέση «Σκούρτη- Δέντρο» Πηγαδάκια -Ζάκυνθος
ΟΝΟΜΑ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Γκούσκος Σπυρίδωνας του Διονυσίου , Πηγαδάκια –Ζάκυνθος
ΑΦΜ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 035152880
ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : 082179932
Ο ενδιαφερόμενος έχει αιτηθεί και για άδεια εμφιάλωσης υγραερίου , επίσης κατέχει την υπο αριθμ 1 με αριθμ πρωτ: 68163/13162/31-702018 γνωστοποίηση για την λειτουργία
Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση

- Η -
ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.