Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 68ΩΣ7ΛΕ-ΡΨΖ
Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε τη Διακήρυξη

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.