Την έκδοση οκτώ (8) νέων Προσκλήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 31.550.815 ευρώ,  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων από δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπέγραψε στις 09.08.18 ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις παρακάτω Προσκλήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ63, για «Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – θεσμοί» (στο πλαίσιο της ΟΧΕ Δ. Κέρκυρας), με Προϋπολογισμό 1.000.000€ και ημερομηνία λήξης την 1/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ64, για «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας στον τομέα της πρόνοιας», με Προϋπολογισμό 2.500.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ65, για «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής», με Προϋπολογισμό 2.893.585€ και ημερομηνία λήξης την 30/11/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ66, για «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», με Προϋπολογισμό 2.180.000€ και ημερομηνία λήξης την 15/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ67, για «Δημιουργία αποκεντρωμένης δομής για προώθηση της καινοτομίας σε τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ68, για «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Π.Ι.Ν.», με Προϋπολογισμό 750.000€ και ημερομηνία λήξης την 30/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ69, για «Δράσεις για την Επαγγελματική & κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην  Π.Ι.Ν.» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 1.683.000€ και ημερομηνία λήξης την 1/10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ71, για «Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών οδικής διασύνδεσης με κόμβους ΔΕΔ-Μ» (ΕΚΤ), με Προϋπολογισμό 19.794.230€ και ημερομηνία λήξης την 31/12/2018.

Τα κείμενο και το συνοδευτικό υλικό των παραπάνω Προσκλήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΕΠ: www.pepionia.gr

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.