Στις 10-09-2018, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 7ΥΗ77ΛΕ-Τ9Φ) επιβλήθηκε πρόστιμοχιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) στην επιχείρηση “VARKO” BAR-RESTAURANT, ιδιοκτησίας ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ με έδρα τη Λευκάδα, περιοχή Αγίου Ιωάννη, για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 της ΚΥΑ αρ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β΄) ήτοι: μη αποδοχή πληρωμής με κάρτα.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.