Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖ8Ρ7ΛΕ-0Β2 και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18PROC003824708 2018-10-11
Μπορείτε να κατεβάσετε το  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.