Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΠΣΖ7ΛΕ-3ΣΙ) δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) για παράβαση του άρθρου 36 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β/2017) στο Ιχθυοπωλείο της κ. Κερασοβίτη Πηνελόπη στη Λευκάδα για τους λόγου που αναφέρονται σ΄ αυτή.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.