Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν. / Π.Ε. Κέρκυρας και  του  Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  Ι.Ν.  Αγίου  Θεοδώρου  Στρατηλάτου  Περιβολίου Κερκύρας για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη, κατά τη συνεδρίαση του σώματος, την Κυριακή 20.01.2019

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση αρμοδιότητας από το Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  Ι.Ν.  Αγίου  Θεοδώρου  Στρατηλάτου  Περιβολίου  Κερκύρας , στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας , για την υλοποίηση του έργου »

Σύμφωνα  με  το ανωτέρω  αναφερόμενο  έργο πρόκειται  να  υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης – επανάχρησης του Ι.Ν. Αγ. Σαράντα και των βοηθητικών χώρων (2 ισόγεια κτίρια) του κτιριακού συγκροτήματος το οποίο βρίσκεται επί της Επαρχιακής οδού στο Περιβόλι της  Κέρκυρας.  Στο  ίδιο  οικόπεδο  υπάρχει  ισόγειο  ορθογώνιο  κτίριο  με  χρήση  παλαιού ελαιοτριβείου καθώς και το καμπαναριό της εκκλησίας τα οποία επίσης θα ανακατασκευαστούν.

Παράλληλα θα αναμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος με την ανάδειξη ενός πηγαδιού που υπάρχει και με απώτερο σκοπό να λειτουργήσει ως χώρος αναψυχής για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του  Περιβολίου. Στο Ναό  να  λειτουργήσει  Μουσείο  Εκκλησιαστικής  Τέχνης  και  στα  δύο βοηθητικά κτίρια να λειτουργήσει Μουσείο Ανάδειξης Τοπικής Πολιτιστικής Παράδοσης.

Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ» της προγραμματικής σύμβασης θα  καλυφθεί  στο  σύνολό  του  από  το  Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 (Εθνικό ή Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος).

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την  ολοκλήρωση  του  έργου  και  την  παράδοσή  του  σε  πλήρη  λειτουργία  από  την ΠΙΝ που αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης, στο Εκκλησιαστικού  Συμβουλίου  Ι.Ν.  Αγίου  Θεοδώρου  Στρατηλάτου  Περιβολίου Κερκύρας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.