Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΛΦ97ΛΕ-ΩΗΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 08-06-2019 και λήγει στις 18-06-2019

Μπορείτε να κατεβάσετε:

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.