Την 01-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 66587ΛΕ-ΗΙΣ ) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) στην επιχείρηση “IONIAN SEA CRUISES” ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NIDRI STAR I, II, III – ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ, με έδρα το Νυδρί Λευκάδας, με ΑΦΜ 997235266 _ Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 της ΚΥΑ αρ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β’) ήτοι: μη αποδοχή πληρωμής με κάρτα.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.