Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΥΙΑ7ΛΕ-Ι69) επιβλήθηκε πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €), στην επιχείρηση Σκληρός Γεράσιμος, πρατήριο καυσίμων, με έδρα Μαραντοχώρι Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) άρθρο 114 παρ. 4Β ήτοι: Μη γνωστοποίηση λιανικής τιμής πώλησης στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr, στα δυο είδη πωλούμενων καυσίμων: αμόλυβδη βενζίνη 95 και πετρέλαιο κίνησης.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.