Με την αρ πρωτ. 68794_10391/27-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΘΗ7ΛΕ-Φ9Ψ) απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στο πρατήριο καυσίμων Σούνδιας Δημήτριος, που βρίσκεται στο Κατωχώρι Λευκάδας, γιατί από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, προκύπτει ότι είχε γνωστοποιηθεί η λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου αμόλυβδη βενζίνη 95, πλην όμως δεν εμφανιζόταν στην οθόνη πληροφοριών καταναλωτών του δικτυακού τόπου www.fuelprices.gr, πράγμα για το οποίο δεν ευθύνεται ο υπόχρεος.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.