Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: Ψ48Ι7ΛΕ-44Γ) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση Νικόλαος Κούρτης & ΣΙΑ Ε.Ε., πρατήριο καυσίμων με έδρα Φύσσες Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) άρθρο 114 παρ. 4Γ ήτοι: γνωστοποίηση στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr ανακριβούς τιμής, στο είδος πωλούμενου καυσίμου: αμόλυβδη βενζίνη 95 AVIN BEST.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.