Στις 03.07.2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 44513_7218/03-07-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €),

στην επιχείρηση εστιατόριο «ΣΟΛΔΑΤΟΥ Β.- ΚΟΚΚΙΝΟΣ Π. Ε.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Γολέμη 28 στη Λευκάδα, με ΑΦΜ 998705057 _ Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) του άρθρου 73 παρ. 1. & 2 που αφορά:: μη τήρηση της υποχρέωσης να αναγράφει η απόδειξη ταμειακής μηχανής την αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης και τη μη σωστή τήρηση του διπλότυπου μπλοκ με τον τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ».

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.