Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6Κ5Ξ7ΛΕ-Ρ49

και στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 20PROC007793870 2020-12-08

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.