Την  ένταξη της Πράξης «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών» συνολικού προϋπολογισμού  1.637.331,96, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δήμο Παξών, καθώς και η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης και μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης προδιαλεγμένου και σύμμεικτου κλάσματος οικιακών αποβλήτων.

Τα παραδοτέα της Πράξης ανά υποέργο είναι τα ακόλουθα:

  1. Υποέργο  (προπαρασκευαστικό): «Ολοκλήρωση Διαδιακασιών Ωρίμανσης Έργου – Αδειοδότηση και Οργάνωση Υλοποίησης»
  2. Υποέργο  : «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων»
  3. Υποέργο  : «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων και Σύμμεικτων ΑΣΑ»
  4. Υποέργο  : «Προμήθεια Εξοπλισμού Οργάνωσης της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων
  5. Υποέργο  : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Πράξης»

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02/01/2019 και η ημερομηνίας λήξης της η  31/12/2021.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.