Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 19ης Σεπτέμβρη 2018 16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθoύν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .