Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 28ης Φεβρουαρίου 2022, 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 9ης Iανουαρίου 2022, 1ης Ειδικής Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .