Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και πίνακας απορριφθέντων ΣΟΧ3 του υποέργου 3«Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007989 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ3/2019 (ΑΔΑ: 2019Ω4937ΛΕ-Δ5Χ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Διαχείριση και Λειτουργία Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Λαέρτης-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με κωδικό ΟΠΣ 5010951

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007989

ΠΡΑΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις :

1. Την αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. , το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και παραμορφώσεις. Το ανακατασκευαζόμενο τμήμα εκτείνεται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου μετώπου με συνέχεια υπό γωνία σε τμήματα των όμορων μετώπων. . . . αναλυτικά ⇒