Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της Πράξης «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές των υποέργων 3 και 10 της παραπάνω πράξης.

Για να ενημερωθείτε για τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων υποέργων, σας παραπέμπουμε στο σχετικό αρχείο «τεχνικές προδιαγραφές» (.pdf, ~400KB).

Οι παρατηρήσεις σας παρακαλούμε να σταλούν ηλεκτρονικά στα e-mail: tsoykas@pin.gov.gr και pol_prostasia@pin.gov.grμέχρι την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.