Ακολουθούν η Περίληψη  & oι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 125-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με MIS 5010951 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο Δράσης ««Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους» και της σχετικής Πρόσκλησης με Κωδικό ΙΟΝ52 (Α.Π. 2469/03-10-2017).

Αριθμ.Απόφασης 126-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Νέος Οργανισμός Λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ( Ε.Ο.Τ).

Αριθμ.Απόφασης 127-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Ζακύνθου και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 128-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός τόπου επόμενων τακτικών Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αριθμ.Απόφασης 129-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 6η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 – Αποδοχές χρηματοδότησης Έργων ΠΔΕ.

Αριθμ.Απόφασης 130-15/25-08-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Π.Ι.Ν. έτους 2018

Αριθμ.Απόφασης 131-15/25-08-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός Μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ).

Αριθμ.Απόφασης 132-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ενημέρωση για την απόφαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Π.Ι.Ν και ιδίως αυτής της αύξησης των Λιμενικών Τελών στη πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίστα – Κέρκυρα και λήψη απόφασης.

Αριθμ.Απόφασης 133-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ».

Αριθμ.Απόφασης 134-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του Έργου «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Π.Ε Κέρκυρας, το έτος 2017».

Αριθμ.Απόφασης 135-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ανανέωση-τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου και bungalows με την επωνυμία “Marbella Beach”, 5*****, τελικής συνολικής δυναμικότητας 780 κλινών, με τα συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, στη θέση «Άγιος Ιωάννης Περιστερών», Δ.Ε. Μελιτειαίων, Δήμου
Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Marbella Α.Ε»

Αριθμ.Απόφασης 136-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για έκφραση αιτιολογημένης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αναγκαιότητα καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Κεφαλληνίας (Π.Ε
Κεφαλληνίας και Π.Ε Ιθάκης), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 46 του Ν.4512/2018.

Αριθμ.Απόφασης 137-15/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Λευκάδας), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.