Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 808-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 39oυ/03-09-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 809-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 40oυ/05-09-2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθ. Απόφασης 810-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 811-41/2018
ΠΕΈγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 812-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης 813-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 814-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 817-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθ. Απόφασης 818-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Εργασίες Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου», Αναδόχου: «Γ. Χαλβατζάρα & ΣΙΑ Ο.Ε».

Αριθ. Απόφασης 819-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του υπ” αριθμ Νο 1ο/04-09-2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών με τίτλο «ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΤΕΒΑ)» ΤΟΥ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠΕΒΥΣ) στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000144, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 952.072,58 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης 820-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό του υποέργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018», Π/Υ: 100.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000» της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθ., Απόφασης 821-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 196.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 822-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 700.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση του έργου.

Αριθ. Απόφασης 823-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 431/79411/10-09-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα «Έναρξη μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019».

Αριθ. Απόφασης 824-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αύξηση αριθμού ψεκασμών για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -ΠΕ Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 825-41/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡ. ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ», Π/Υ 376.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με στοιχεία χρηματοδότησης: ΣΑΕ 071, ΚΕ2014ΣΕ07100000 και Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Δ1/2254/5-8-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΙΘ1-6ΥΟ) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ/Δ1.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.