Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 826-42/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπάνης για “Μεταφορά μαθητών σε κολυμβητικές δεξαμενές (Μαθητές και Μαθήτριες Δημοτικών σχολείων Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας) από 24/09/2018 μέχρι 31/12/2018’’, Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 827-42/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο μαθήματος φυσικής αγωγής στο Κολυμβητήριο Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού 8.079,59 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επιλογή της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων.

Αριθ. Απόφασης 828-42/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπάνης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια βενζίνης για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, εντός και εκτός Νομού.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.