Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σχετικά με την μελλοντική επένδυση στο νησί Σκορπιός του συγκροτήματος των Εχινάδων , επένδυση που προωθείται από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε», έχει εκδώσει την υπ. Αριθμ.πρωτ.: οικ. 94051/14525/,  (02/11/2017), με την οποία εκτός των άλλων επιβάλλονται 22 πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την διατήρηση της αειφορίας του νησιού και την συμμόρφωση με τις διατάξεις που διέπουν τις περιοχές Natuta.

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 19/09/2018 εισήχθη για γνωμοδότηση η ΣΜΠΕ του παραπάνω έργου. Επί του θέματος αυτού δεν ελήφθη ουδεμία  απόφαση ,θετική η αρνητική, λόγω έλλειψης της κατά Νόμον απαιτούμενης απαρτίας για λήψη αποφάσεων.